Våra ledamöter

Till ledamot i Svenska ProjektAkademien kan personer med ett aktivt intresse för projekt väljas in efter rekommendation av ledamot och efterföljande beslut av Akademiens årssammankomst. ProjektAkademiens arbete leds av Akademiens Högsta Beslutande Organ (HBO) som väljs vid årssammankomsten. HBO:s medlemmar utgörs av Anna Nilsson-Ehle (ordförande), Marie Reinicke (sekreterare), Markus Hällgren (ledamot), Thomas Uhlin (vice ordförande) samt Mats Engwall (skattmästare). Till HBO är Johann Packendorff och Britt-Marie Rydén adjungerade.

Det finns två ledamotskategorier: Ordinarie Akademiledamöter och Akademiens Vänner.

Ordinarie ledamot som har varit aktiv ledamot i Akademien under en längre tid men som av olika skäl har kommit att lämna ett aktivt projektorienterat yrkesliv kan efter ansökan till HBO och beslut av årssammankomsten ges övergång till ledamotskategorin Akademiens Vänner.