Akademien

Svenska ProjektAkademien har till uppgift att främja utveckling och tillämpning av projektformen. Akademien är en mötesplats för yrkesverksamma personer med hög kompetens inom projektområdet. Ledamöterna, som är tekniker, ekonomer, beteendevetare och humanister från näringsliv, offentlig förvaltning, organisationer, universitet och högskolor är invalda på deras meriter inom projektområdet och ett
långsiktigt intresse.

Akademien arbetar för utveckling och förnyelse i projektledning och övergripande styrning av projektverksamhet (project governance). Akademien följer kunskapsutvecklingen inom området och uppmuntrar till en mångsidig dialog kring forskningsrön och dess tillämpbarhet. Akademien stimulerar till initiativ inom forskning och utveckling, framförallt i samarbete mellan akademin (högskolor, universitet), offentlig förvaltning och näringsliv.

Akademiens arbetssätt är huvudsakligen en ”vässad dialog” mellan ledamöterna. I dialogen utmanas gängse synsätt, tas aktuella frågeställningar upp och föds nya tankar. Akademiens styrka är i mötet mellan deltagarna med deras mångfacetterade bakgrund och perspektiv. Resultatet av akademiarbetet är till stor del ingen samsyn eller utstakad väg utan snarare insikter och inspiration att pröva nya arbetssätt och
ompröva de gängse. Vi vill leva upp till akademiens devis ”Societate crescimus” (“Genom samverkan utvecklas vi”). Akademien ska ha ett vetenskapligt förhållningssätt och bör inte sträva efter att ha en samlad ståndpunkt/likriktning utan sträva efter dialog. Genom att aktivt följa forskningsrön och dess tillämpbarhet stödjer Akademien kunskapsspridning inom området och stimulerar till ytterligare forskning.