Varför projekt?

Projekt är ett verktyg för problemlösning! I en industriell omgivning följer ofta resurser med problemformuleringen och det projekt som organiseras för att lösa problemet. Det innebär att när vi väl har formulerat problem och projekt så finns det också en beslutspotent organisation som kan förse projektet med resurser i form av människor, pengar och infrastruktur. Det finns en organisation för uppföljning och kontroll och det finns någon eller några som ivrigt väntar på att projektet ska leverera resultat.

Men, nu är inte alla problem så enkelt hanterade. Ibland är det ingen som med självklarhet äger problemet. Det saknas organisationer som far illa om problemet inte får en lösning. Det saknas någon som lider ekonomisk skada om problemet inte blir hanterat. Det saknas någon eller några som har både ett genuint intresse och möjlighet att fatta de beslut som behöver fattas för att hantera problemet.

Dessvärre är många moderna samhällsproblem av detta slag. Allt från klimathot till social utslagning och bevarande av kulturvärden kan vara av denna typ. Det är problem som, i bästa fall, många debatterar och bildar opinion ikring. Det är problem som kan tilldra sig ett politiskt intresse eller vara föremål för en intresseorganisations uppmärksamhet. Det kan till och med göras tafatta försök att åstadkomma handling. Men det blir inga seriösa projekt och det blir ingen uppställning av människor, pengar, tid och ett samlat intresse.

Det är då en enskild person eller enskild organisation kan göra en stor skillnad. Om någon, mot alla odds, tar sig an problemet och definierar vad som behöver göras, prioriterar, engagerar och finansierar så skapas så småningom något som liknar ett projekt. Problemet är att projektet hela tiden riskerar att rinna ut i sanden därför att till exempel pengarna tar slut och att man hela tiden riskerar att ha definierat ett problem för vilket det inte finns någon lösning. I denna spänning mellan otillräckliga resurser och näst intill omöjliga problem krävs en alldeles särskild kraft och kompetens för att kunna arbeta sig framåt.

Projekt gör det komplexa hanterligt

Projekt formar tydlighet. Det är lättare att överblicka processen och se helheten i ett projekt än i hela företaget eller organisationen. Tidsplaner, målstolpar och budgetavstämningar hjälper till att bryta ned det komplexa till det hanterliga.

Projekt bygger framtiden

Forskning, utveckling, komplexa satsningar, förändring – allt det vi förknippar med samhälleliga framsteg, nytänkande och samverkan – organiseras med fördel i projektform. Istället för att fastna i befintliga strukturer och ingrodda föreställningar kan människor och organisationer genom projektformen utveckla, utvecklas och gemensamt finna lösningar på både stora och små problem.

Projekt ger en plattform för att synas

I projekt ansvarar tvärfunktionella grupper tillsammans med leverantörer och kunder för olika funktioner i slutprodukten. Projektledare som har förmågan att delegera får deltagarna att stå på egna ben och skapar plattformar för att de ska synas i nya sammanhang.

Projekt skapar nya affärsmöjligheter

Nya affärsmöjligheter skapas ofta genom projekt. Effektivt genomförda projekt i samverkan mellan kund och leverantör tillfredsställer kundens behov och säkrar framtida affärer.

Projekt är en effektiv skola för ledare

Projekt som tar fram framgångsrika produkter har visat sig vara en effektiv skola för företagets ledare. Lärande praktikfall är “gratis” om projektet drivs professionellt samtidigt som ledarna tränas i social och kulturell kompetens. Projekt ger en god miljö för lärande. Tydliga mål och en konsekvent uppföljning ger projektdeltagarna möjlighet till återkoppling, reflektion och upplevelsebaserat lärande. Erfarenheter från ett projekt kan tillvaratas inför kommande projekt och kompetensen inom hela företaget kan höjas.

Projekt är ett sätt att jobba och leva

Att tänka och arbeta i projekt är självklart för oss som i projekt har funnit en överlägsen
organisationsform. Projekttänkande ger struktur och mervärde åt både arbete och fritid.