• Slider Image

Om uppsatspriset

Svenska ProjektAkademien har till uppgift att främja utveckling och tillämpning av projektarbetsformen i svenskt arbetsliv. Som ett led i dessa strävanden utlyser akademien ett årligt uppsatspris för studerande som framgångsrikt försvarat ett examensarbete (motsvarande kandidat/magister, bachelor/master eller C/D-uppsats) med inriktning mot projektledning och projektorganiserade företag. Uppsatserna bedöms av en jury bestående av representanter från både näringsliv och högskolor/universitet som finns representerade i akademien.

De uppsatser som kan komma ifråga skall behandla något av följande områden:

• Ledning och strategi i projektorganiserade företag,

• Övergripande lednings- och organisationsfrågor för det projektorganiserade företaget,

• Ledning i multiprojektmiljöer,

• Formerna för lärande och erfarenhetsuppbyggnad i projektorganiserade företag,

• Ekonomi- och informationssystemens roller i projektorganiserade företag,

• Situationen för enskilda medarbetare, former för motivation och kompetensutveckling i projektorganiserade företag,

• Projektledning i multikulturella eller internationella miljöer,

• Projektledningens och projektmedarbetarnas villkor/projektledarskap.

Det handlar således om ett relativt brett kunskapsområde där beröringspunkten till temat projekt är det centrala.

Deadline för 2022 års uppsatspris är den 31 januari 2022, vilket innebär att uppsatsen normalt skall ha godkänts vid ett svenskt universitet eller högskola under perioden januari 2021 – januari 2022). Alla uppsatser som skickas in deltar automatiskt i tävlingen. Uppsatserna kan vara skrivna på svenska eller engelska och vara författade av av såväl svenska som utländska studenter.

Deltagande i tävlingen sker normalt genom att uppsatsförfattarna själv skickar in sina rapporter, men det går naturligtvis även bra för handledare eller andra lärare att göra det å författarnas vägnar. Sänd uppsatsen i pdf-format till johann@kth.se senast den 31 januari 2022. Uppsatser som godkänns fr o m februari 2022 kan skickas in löpande, och kommer då att ingå i 2023 års uppsatstävling.

Juryn bedömer inledningsvis kvaliteten och relevansen hos varje uppsats i relation till ProjektAkademiens intresseområden, varvid ett antal finalister utses. Finalisterna bedöms sedan utifrån praktisk relevans och vetenskaplig kvalitet. Prissumman är totalt 10 000 kr som utbetalas i form av ett stipendium till författaren/-na av den vinnande uppsatsen. Utdelning av uppsatspriset äger rum i samband med ProjektAkademiens högtidsdag eller årsmöte. Från och med 2017 års pris utdelas inga hedersomnämnanden, men såväl finalisterna som den slutliga vinnaren presenteras utförligt på Akademiens webbplats. Juryns beslut kan ej överklagas.

Frågor besvaras av professor Johann Packendorff vid Kungl Tekniska Högskolan som också är juryns sammankallande, johann@kth.se