• Slider Image

Om uppsatspriset

Svenska ProjektAkademien har till uppgift att främja utveckling och tillämpning av projektarbetsformen i svenskt arbetsliv. Som ett led i dessa strävanden utlyser akademien ett årligt uppsatspris för studerande som framgångsrikt försvarat ett examensarbete (motsvarande kandidat/magister, bachelor/master eller C/D-uppsats) som belyser frågor av relevans för projekt, projektledning och projektbaserade företag. Uppsatserna bedöms av en jury bestående av representanter från både näringsliv och högskolor/universitet som finns representerade i akademien.

De uppsatser som kan komma ifråga skall belysa frågor av relevans för projekt, projektledning och projektbaserade företag.

Det handlar således om ett relativt brett kunskapsområde där beröringspunkten till temat projekt är det centrala. Det finns ingen begränsning till några specifika akademiska ämnen eller forskningsfält.

Deadline för 2025 års uppsatspris är den 31 januari 2025, vilket innebär att uppsatsen normalt skall ha godkänts vid ett svenskt universitet eller högskola under perioden januari 2024 – januari 2025). Alla uppsatser som skickas in deltar automatiskt i tävlingen. Uppsatserna kan vara skrivna på svenska eller engelska och vara författade av av såväl svenska som utländska studenter.

Deltagande i tävlingen sker normalt genom att uppsatsförfattarna själv skickar in sina rapporter, men det går naturligtvis även bra för handledare eller andra lärare att göra det å författarnas vägnar. Sänd uppsatsen i pdf-format till Johann Packendorff, professor vid KTH och ledamot av tävlingsjuryn, på adress  johann@kth.se senast den 31 januari 2024. Uppsatser som godkänns fr o m februari 2025 kan skickas in löpande, och kommer då att ingå i 2026 års uppsatstävling.

Juryn bedömer inledningsvis kvaliteten och relevansen hos varje uppsats i relation till ProjektAkademiens intresseområden, varvid ett antal finalister utses. Finalisterna bedöms sedan utifrån uppsatsernas aktualitet, metodens lämplighet, språklig kvalitet, teoretiskt/vetenskapligt bidrag samt praktisk relevans.

Prissumman är totalt 10 000 kr som utbetalas i form av ett stipendium till författaren/-na av den vinnande uppsatsen. Utdelning av uppsatspriset äger rum i samband med ProjektAkademiens högtidsdag eller årsmöte. Från och med 2017 års pris utdelas inga hedersomnämnanden, men såväl finalisterna som den slutliga vinnaren presenteras utförligt på Akademiens webbplats. Juryns beslut kan ej överklagas.

Eventuella frågor besvaras Johann Packendorff via mail, johann@kth.se