• Slider Image

Nominering till Årets Projektledare

Nominering till Årets projektledare

Sedan 1995 delar Svenska ProjektAkademien ut utmärkelsen Årets projektledare till personer som gjort utomordentliga projektledargärningar. Akademien gör bedömningen efter ledarskapets utförande, resultatet av genomförd verksamhet, projektets omfattning och komplexitet samt nytänkande i projektarbetet. För fullständiga kriterier och nomineringsblankett, se nedan på denna sida.

Nomineringen av kandidater till Årets Projektledare 2023 har startat. Nominering gör man genom att skicka in en motivering där hänsyn tagits till kriterierna och skicka den till någon av personerna i utskottet. Det räcker med 1-2 A4-sidor. Slutdatum för nomineringar till 2023 års pris är den 15 september. Därefter vidtar en urvalsprocess där vi kommer kontakta de personer som skickat in nomineringen. Årets Projektledare 2023 kommer offentliggöras på eventet Projektnäring under hösten.

Ladda ned nomineringsblanketten!

I utskottet för Årets Projektledare ingår:
Anna Jerbrant (sammankallande), 08-790 67 85, anna.jerbrant@indek.kth.se
Johannes Morelius
Annika Zika-Viktorsson
Beatriz Espinosa Arronte
Karin Appelgren

Vid utseende av Årets Projektledare gäller i första hand följande fyra kriterier, vilka alla bör vara uppfyllda med god marginal (Om särskilda skäl föreligger kan flera personer i ett projekt nomineras):

1. Ledarskapets utövande
Härmed avses att kandidaten skall ha varit den för projektet utsedda och i verkligheten fungerande projektledaren, alltså både legal och legitim ledare för projektet. Kandidaten skall ha varit projektets ledare åtminstone under de avgörande och mest betydelsefulla faserna av projektet.
Kandidaten skall ha dokumenterat gott såväl personligt som administrativt ledarskap, vilket bör intygas av projektets beställare och av medarbetare på olika nivåer.

2. Resultat av genomförd verksamhet

Härmed avses att såväl projektet som objektet/resultatet av projektet skall ha dokumenterats vara lyckade.
Projektet bör ha nått sina mål på ett sådant sätt att beställaren är uttalat nöjd och dessutom utförts så att medarbetarna anser att arbetet med projektet var stimulerande och utvecklande utan att det lett till privata komplikationer som utbrändhet, familjeproblem etc.
Objektet, dvs resultatet av projektet, skall uppfylla och helst överträffa beställares och brukares förväntningar vad avser kvalitet, pris/prestanda relation, lönsamhet etc. Normalt kräver denna bedömning att tillräcklig tid förlöpt efter projektets avslutande.

3. Projektets omfattning och komplexitet
Projektet bör vara relativt stort mätt i ekonomiska mått eller mantid och i kalendertid.
Projektorganisationen bör bestå av medlemmar från flera organisationsenheter/miljöer. Projektet bör kräva kompetens från flera kunskapsområden och även beröra flera intressenter. Helst bör projektets objekt innebära eller kräva nytänkande och kreativitet.

4. Nytänkande i projektarbetet

Härmed avses nytänkande i ledning och genomförande av projektarbetet inte t ex tekniskt nytänkande vid utformning av objektet även om detta givetvis enligt ovan är ett plus.
Kandidaten bör i sin ledning av projektet ha utvecklat och använt metod(er) som bidrar till att utveckla projektformen och föra denna framåt såväl allmänt som i verksamheten.

Du nominerar genom nomineringssblanketten eller formuläret nedan. Underlaget skickas senast den 1 september.

Ladda ned nomineringsblanketten!