Historik

Dagens verksamhet i Svenska ProjektAkademien är i mångt och mycket fokuserad kring det ursprungliga behovet av kunskapsutveckling och forskning kring projektledning. Utmärkelsen Årets Projektledare röner årligen stor uppmärksamhet, liksom priset för bästa examensarbete bland universitetsstuderande. Akademien har även har varit starkt pådrivande av forskningen inom projektområdet, inte minst genom de återkommande forskardagarna och den tidigare verksamheten inom nätverket Svenska Projekt.

1968 bildades i Sverige en av de första intresseföreningarna för projektledare i världen. Föreningen fick namnet Nätplan vilket väl beskriver den dåtida inriktningen – dvs samverkan kring och utveckling av planeringsverktyg. I takt med den starka utvecklingen av projektfältet mot en mer generell och multidisciplinär företeelse ändrades föreningens namn från Nätplan till Projektplan för att numera heta Svenskt Projektforum.

Trots Svenskt Projektforums arbete med att vidareutveckla projektledning och projektmetodik så fanns det i början av 1990-talet behov av nya, kompletterande, insatser. Man upplevde att förmågan att genomföra effektiva projekt saknades i ledningarna för näringsliv och offentlig förvaltning. Inte heller forskningen inom projektområdet hade kommit igång, i praktiken saknades den helt. Samtidigt utvecklades den svenska ekonomin snabbt i riktning mot ett allt större inslag av projektarbete och projektintensiva organisationsformer.

I avsikt att aktivt initiera och stödja vetenskaplig forskning och utveckling av projektkunskap och kompetens bildades i september 1994 Svenska ProjektAkademien, världens första projektakademi. Det konstituerande mötet hölls den 30 november 1994 och det första årsmötet den 15 mars 1995.

Till Akademiens första styrelse (Högsta Beslutande Organ) valdes Jan Odhnoff, Kungliga Tekniska Högskolan (ordförande), Catarina Meland, Ericsson (vice ordförande), Torbjörn Wenell, Wenell Management (sekreterare), Olle Broman, Svensk Kärnbränslehantering (skattmästare) samt Göran Richert, Volvo Personvagnar (skattmästare).

Inriktningen var att akademien skulle bestå av 31 handplockade ledamöter, en tredjedel av vardera ledande projektforskare, företagsrepresentanter i form av projektkontorschefer och framstående projektledare samt aktiva konsulter inom området.

Att det konstituerande mötet hölls den 30 november var ingen tillfällighet. I de förberedande diskussionerna beslöts att låta någon av Sveriges internationellt kända uppfinnare och projektledare bli ”fadder” för Akademien. Valet föll på Gustaf Dahlén, vars födelsedag var just den 30 november. I och med valet av fyrens uppfinnare som ledstjärna beslöts att Akademiens logotyp skulle baseras på symbolen för fyrar på de gamla sjökorten.

Förutom att främja utvecklingen inom projektområdet fokuserades verksamheten initialt på

  • Certifiering av projektledare inom Sverige
  • Kvalitetsbedömning av projektledningsutbildning
  • Att utse ”Årets projektledare”
  • Utgivandet av Svenskt projektlexikon

Akademien var med och initierade certifieringsverksamheten i Sverige men samarbetet med Svenskt Projektforum har inneburit att det varit naturligt att den senare föreningen har tagit över ansvaret för den aktiva certifieringsverksamheten samt nomenklatur- och standardiseringsfrågor.

Akademiens ordförande har varit

2022- Tomas Gustavsson, Universitetslektor, Karlstad

2014-2022 Anna Nilsson-Ehle, Direktör, Göteborg

2004-2014 Anders Söderholm, Professor, Mittuniversitetet, Sundsvall

2000-2004 Rolf A Lundin, Professor, Internationella Handelshögskolan i Jönköping, Jönköping

1994-2000 Jan Odhnoff, Professor, Kungl Tekniska Högskolan, Stockholm (Akademiens hedersordförande)

Akademiens sekreterare har varit

2022- Per Zachrisson, Projektledare, Stockholm

2021-2022 Tomas Gustavsson, Universitetslektor, Karlstad

2017-2021 Eva Lindgren, Senior Director, Astra Zeneca, Göteborg

2014-2017 Marie Reinicke, Förvaltningsledare, Östergötlands Läns Landsting, Linköping

2012-2014 John-Olof Hermanson, Direktör, Vanaheim AB, Gävle

2009-2012 Ulla-Britt Westerberg, Global Project Manager, AstraZeneca, Mölndal

1994-2009 Torbjörn Wenell, Direktör, Projektkultur Torbjörn Wenell AB, Stockholm