Årets Projektledare 2010

Till Årets Projektledare 2010 har Svenska ProjektAkademien utsett

Björn Helander

 

 

Björn Helander får utmärkelsen för sitt utomordentligt uthålliga och föredömliga sätt att leda Projekt Havsörn, vars insatser förändrat havsörnens villkor från att vara akut utrotningshotad till att bli en väl utbredd och livskraftig art, och därmed blivit en förebild för andra faunavårdsprojeket.

 

Björn Helander med havsörnsunge. Fotograf: Patrik Olofsson.

Björn startade projektet på 1970-talet med att söka orsaker till den kraftiga nedgången i havsörnsbeståndet samt havsörnens mycket svaga fortplantningsförmåga. Uppgiften att skapa en uthålligt livskraftig stam visade sig ställa krav på en mängd åtgärder, inte enbart ett envist arbete för att minska miljögifter utan också systematiska och återkommande inventeringar, utfodring, undersökningar av näringsekologi, skydd av boplatser, ringmärkning och populationsgenetiska studier. Detta krävde samverkan mellan en rad olika forskare, kontakter med och påverkan av skogsägare och departement, samt inte minst ett omfattande kontaktarbete med hundratals frivilliga engagerade i inventering och skydd av boplatser och långsiktlig stödutfordring under vinterperioderna.

 Projektet har uppnått internationellt erkända resultat långt utanför det ornitologiska området, både som föredömligt naturvårdsprojekt och ur vetenskaplig synpunkt.  Björn har drivit ett omfattande praktiskt arbete men också flera djupgående studier om miljögifters utbredning och har publicerat sig vetenskapligt en gång varje år i minst i ca. 40 års tid i internationella tidskrifter. Han har i sitt arbete bl a lyckats korrelera halten av DDE och PCB i fett från havsörnsägg till reproduktionstakten av nya livskraftiga havsörnsungar. Projektet bidrog starkt till att dessa miljögifter förbjöds! Det tog dock 20 år innan det gav ett påtagligt resultat i antalet livskraftiga havsörnspar. Projekt Havsörn har varit Sveriges första faunavårdsprojekt och blivit stilbildare för efterkommande fauna projekt som projekt Pilgrimsfalk. 

Björn Helanders ledarskap har präglats av att projektet till stora delar genomförts på ideell basis. Björn har löst detta med ett eget engagemang och en kunskap inom området som går utöver det mesta. Arbetet har präglats av hög noggrannhet med systematisk uppföljning och kartläggning av utveckling och resultat. Björn har visat att vissa projekt faktiskt måste vara långsiktiga dvs 30-40 år för att nå ett stabilt slutresultat. Havsörnen börjar nu få den utbredning i Sverige som den hade på 1850-talet vilket är ett fantastiskt resultat!

I sin ledarroll har Björn agerat föredöme genom att alltid delta själv och vara aktiv i alla olika delar, från de mycket jordnära till det viktiga arbetet att påverka olika intressenter, från markägare, myndigheter till företrädare för EU-kommissionen och med justitiedepartementet.

Tänk på Björns insats när ni nästa gång njuter av synen av havsörn i skärgården, fjällen eller vid någon av våra stora insjöar!

Läs Torbjörn Wenells intervju med Björn Helander!

Havsörn med Svenska Projektakademiens prisbuckla. Fotograf: Björn Helander.

Sedan 1995 delar Svenska ProjektAkademien ut utmärkelsen Årets Projektledare till personer som gjort utomordentliga projektledargärningar. Akademien gör bedömningen efter ledarskapets utförande, resultatet av genomförd verksamhet, projektets omfattning och komplexitet samt nytänkande i projektarbetet.

Svenska ProjektAkademien har till uppgift att främja utvecklingen och tillämpningen av projektformen i svenskt arbetsliv. Bland akademiens ledamöter finns tekniker, ekonomer, beteendevetare och humanister från näringsliv, offentlig verksamhet, universitet och högskolor.

För ytterligare information kontakta:

Ulla-Britt Westerberg, Svenska ProjektAkademien Tfn: 0705-761  190

E-mail: ubwesterberg@gmail.com

Besök gärna akademiens hemsida: www.projektakademien.se


Olle Lundin

Johannes Morelius