Årets Projektledare 2009

Årets projektledare 2009 – Kaj Ahlbom

Kaj Ahlbom får priset för sitt projektledarskap i delprojektet “Forsmark – Platsen för slutförvaring av använt kärnbränsle.”

Slutförvaring av kärnavfall är en internationellt synnerligen angelägen fråga, som inget land ännu har löst. I arbetet med att finna hållbara och samhälleligt förankrade lösningar har Sverige länge legat i framkanten. Det projekt som nu genomförts av Kaj Ahlbom i Forsmark har fört arbetet ett mycket stort steg framåt och innebär att Sverige nu har en internationell tätposition på detta mycket viktiga område

Kaj Ahlbom har under 7 år varit projektledare med målet att ta fram ett komplett beslutsunderlag till SKB, för val av plats, innefattande all teknisk dokumentation samt hantering av media och lokal opinion.
Projektets budget har varit ca.600 MSEK samt omfattat ett 35-tal personer plus ett mycket stort antal underentreprenörer.

Kaj Ahlbom har på ett unikt sätt, med sin 30 åriga erfarenhet av kärnavfallshantering, lyckats kombinera stor kunskap över hur man tar fram validerade tekniska basfakta och ett mycket känsligt, lyhört och målmedvetet arbete med att få en lokal acceptans för slutförvaret i Östhammars kommun.

I projektet har 600 vetenskapliga rapporter författats. Resultatet, att hela 90 % av befolkningen i Östhammars kommun är positiv till att slutförvaret byggs i hemkommunen, måste anses som ett extremt bra utfall.
Det finala juridiska beslutet till byggstart av kärnbränsleförvaret tas av regeringen efter en total tillståndsprövning som beräknas vara klar 2013. Om tidplanen håller beräknas de första kapslarna börja lagras fr.o.m. 2023.

Läs mer om Kaj Ahlbom!

Sedan 1995 delar Svenska ProjektAkademien ut utmärkelsen Årets projektledare till personer som gjort utomordentliga projektledargärningar. Akademien gör bedömningen efter ledarskapets utförande, resultatet av genomförd verksamhet, projektets omfattning och komplexitet samt nytänkande i projektarbetet.
Fullständiga kriterier

I ProjektAkademiens utskott för Årets projektledare ingår:
Anders Andersson, 040-34 85 93  anders.p.andersson@kockums.se
Christian Berggren (sammankallande), 013-28 15 00  christian.berggren@liu.se
Peter Rathsman, 08-627 62 00  peter.rathsman@ssc.se
Britt-Marie Rydén, 018-489 15 36  B.Ryden@Q-Med.com
Thomas Uhlin, 070-5335137  Thomas.uhlin@aprea.com
Gunnila Masreliez-Steen 070-981 42 51 mail to : mz@contura.se