Uppsatspriset 2023: Finalister!

I Svenska ProjektAkademiens årliga uppsatstävling har inför 2023 års pris inkommit 19 uppsatser från inte mindre än åtta olika lärosäten. Det gör tävlingsjuryns arbete spännande och lärorikt, men också svårt då uppsatserna samtliga är av hög kvalitet.

Juryn har dock enats om att välja ut fyra av uppsatserna till en finalomgång, där de läses och värderas av både forskningsutskottets ledamöter och ytterligare andra akademiledamöter. Vinnaren presenteras vid Akademiens årssammankomst. De uppsatser det handlar om är de följande, utan någon inbördes ordning:

Magnus Olsen, Handelshögskolan vid Karlstads Universitet

Political Astuteness in Project Management: Could Street Smart Project Management be an Additional Dimension?. Tidigare forskning har identifierat både svåra situationer och utmaningar i en projektledares karriär och man uttrycker också att det i många sammanhang är kopplat till politik i organisationer och projekt. Politik sägs finnas överallt och att det är en nödvändighet att kunna hantera de politiskt laddade situationerna. I relation till tidigare forskning har denna studie funnit att politisk skicklighet och street smart i projektledningssammanhang är outforskat men kan vara av stor relevans. I de beskrivna situationerna som projektledare ställs inför är det underförstått att det blir negativa konsekvenser och ofta allvarliga, om inte situationen förutses, förebyggs och/eller hanteras på ett bra sätt. Studien har varit kvalitativ med en induktiv ansats och använt sig av semistrukturerade intervjuer och tematisk analys som datainsamlingsmetod respektive analysmetod. Resultaten presenteras i fyra huvudteman; “Karaktären av politisk skicklighet i projektledningskontext”, “De fula tricken”, “Den politiskt skickliga projektledaren”, samt “Den street-smarta projektledaren: Använd kraften – kännandet”.

Linnéa Berg och Moa Lidman, Handelshögskolan vid Umeå Universitet.

Guidande on the agile transformation journey: The role of agile coaches. This study focuses on the experience of the agile coach of success factors and challenges and their role in assisting the organisations during the agile transformation. Through a qualitative interpretivist approach, this thesis sat out to understand the agile coaches perception of success factors and challenges and consequently their role in agile transformations. By semi-structured interviews, data was collected and later analysed thematically to find meanings and patterns among the agile coaches of their perception and contribution to successful transformations.
By studying the agile transformation from the perspective of agile coaches, this thesis (1) contributes to broadening the research area with more knowledge about the agile coach as a profession, (2) nuancing the picture of success factors and challenges linked to agile transformations through the new perspective of agile coaches, and to (3) provide new insight to this yet, underexplored area of agile coaches within the research field of organisational agile.

Emma Fält och Julia Gunnarsson, Kungliga Tekniska Högskolan

Too Hot to Handle? Performance of large-scale infrastructure projects in a Swedish district heating company. Storskaliga infrastrukturprojekt är ofta riskfyllda, och levererar sällan i linje med uppsatta mål. Både projektens tid och kostnad eskalerar långt bortom de initiala estimeringar som gjorts medan kvalitén och investeringens förmåner förblir oförändrade. Syftet med denna uppsats var att undersöka storskaliga infrastrukturprojekt inom energisektorn, i synnerhet med fokus på fjärrvärme, för att öka kunskapen om projektens resultat gällande tid, kostnad och kvalité samt att utforska vilka faktorer som påverkar utfallet av storskaliga projekt i denna sektor. För att uppfylla syftet med denna studie så valdes en flerfallsstudie med en kombination av kvalitativ och kvantitativ metod tillsammans med en genomgång av relevant litteratur.
Studien visade på ett varierande resultat gällande projektens utfall där medelvärdet för kostnadsöverskridningar var 12,9 procent och medelvärdet för tidsfördröjningar var 140 dagar. I linje med tidigare studier så har storskaliga energiprojekt en tendens att misslyckas gällande att uppfylla både tid- och kostnadskriterier. De främsta faktorerna som påverkade projektens utfall var otillräcklig planering, en ofördelaktig inköpsstrategi, svagt ledarskap samt entreprenörer som presterade dåligt. Utöver dessa så påverkade även förändringar av projektets omfattning, projektets omgivande kontext och ren och skär tur projektens utfall. Politiska faktorer var ej en framträdande faktor i denna studie, till skillnad från tidigare litteratur där politiska faktorer ofta är i fokus. En sammansvetsad projektgrupp, både internt och externt med avtalade parter, visade sig kunna neutralisera de ovan nämnda faktorerna så att det övergripande utfallet ändå blev bra.

Emma Nyden och Wilma Janzon Hägglund, Handelshögskolan vid Umeå Universitet.

Pharmaceutical Project Risk Identification: A Qualitative Study of Swedish Companies’ Pharmaceutical Project Risk Identification Process. The purpose of this thesis is to provide insights into the beginning stages of risk management for projects within the pharmaceutical industry, during the covid-19 pandemic in Sweden. The Swedish pharmaceutical industry has during 2020 broken new records regarding exports and increased the volume by ten percent whereas the general export in Sweden has decreased. This study explores pharmaceutical projects’ risk identification by interviewing eight active project members who have been a part of projects both before and during the Covid-19 pandemic.
Our study contributes to new insights into pharmaceutical risk identification in several theoretical ways. Mainly, we have shown that contrary to previous theories, the pharmaceutical project risk identification entails the classifying of risks before the risk search. Additionally, our findings generate insights for practical purposes for project members and relevant stakeholders.

Dela i sociala medier