Årets projektledare: Finalister

PRESSMEDDELANDE 2016-11-03

De kan bli Årets Projektledare 2016!

Svenska ProjektAkademien har nu nöjet att presentera fyra nominerade finalister som kan vinna utmärkelsen Årets Projektledare. Valet blir svårt, men en vinnare kommer presenteras på Projektnäring 18 november!


Lisette Sällström, projekt Vårdnära Service, Norrbottens läns landsting

Projektet Vårdnära service (VNS) syftar till att utnyttja vårdpersonalens kompetens på bästa sätt genom att avlasta dem de servicetjänster som f.n. tar en del av deras tid. Projektet har pågått sedan oktober 2014 och redan kan en rad positiva effekter konstateras. Den upplevda arbetsmiljön, miljö och kvalitet i utförda servicetjänster har förbättrats, något som alla berörda personalgrupper intygar. Genom att nya renodlade serviceuppgifter införs så kan nu också arbete erbjudas i sjukvården till de människor som stått utanför arbetsmarknaden och som saknar vårdutbildning.

Att rekrytera vårdpersonal är svårt. Syftet med VNS-projektet är att frigöra vårdpersonal från vissa arbetsuppgifter för att kunna fokusera mer på sina primära uppgifter. Arbetssättet är nu infört på 10 vårdavdelningar på två olika sjukhus. Tydliga gränser har skapats mellan vård- och serviceuppgifter som i sin tur lett till ökad patientsäkerhet och förutsättningar att skapa fler vårdplatser.

Projektet handlar om att ändra arbetssätt i sjukvården, en stor utmaning som tar tid att införa och som är särskilt tålamodsprövande i en stor och hierarkisk organisation. Vid starten av projektet fanns inga nationella motsvarigheter. Idag vill resten av Sveriges landsting lära av Norrbotten och därför har ett nationellt nätverk initierats inom SKL.

Lisette Sällström har efter 23 år som sjuksköterska tagit steget att utveckla framtidens sjukvård i Norrbotten. Hon har med sin vårdkompetens och sin entusiasmerande och drivande personlighet lyckats få med sig alla nivåer i sjukvården, från olika personalgrupper till högsta politiker och tjänstemän. Projektet är innovativt och innebär ett nytt sätt att tänka i sjukvården i Sverige, vilket i många stycken även karaktäriserat Lisettes ledarskap.

Se intervjun med Lisette här!


Mats Carlsson, projekt Stockholm Continental, Jernhusen

Stockholm Continental är en multifunktionell byggnad bestående av en station i fyra plan, ett hotell med 392 rum samt en bostadsdel med 18 nya lägenheter i ett helt kvarter i centrala Stockholm. Det komplexa samverkansprojektet med många olika intressenter har färdigställts inom beslutade tids- och budgetramar. Höga hållbarhetsambitioner har uppnåtts både för byggnaden och för den omgivande miljön. En urban mötesplats har skapats såväl inom- som utomhus.

Projektet påbörjades 2009 och färdigställdes 2016. Mats Carlsson har under hela perioden verkat som projektchef, från det tidiga affärsutvecklingsskedet till genomförandet, och lyckats få till alla nödvändiga uppgörelser och avtal med berörda aktörer.

Projektet har präglats av stora förändringar, nytänkande och bra framförhållning baserat på alternativa scenarioupplägg. En bra dialog och kommunikation har varit avgörande både internt inom projektet, såväl som externt med parterna för samverkan, politiker och med allmänheten.
Mats Carlsson har på ett kreativt och lösningsorienterat sätt lyckats med det stundtals helt omöjliga. Han har drivit hela affären i nära samverkan med beställaren, med ett team med mycket hög kompetens och en upphandlad samverkansentreprenad. Mats kan beskrivas som visionär och strategisk men lämnar ingenting till slumpen. Han har en unik förmåga att skapa trygghet i kombination med nytänkande. Genom sitt engagerade och inkluderande arbetssätt har han, på ett unikt sätt motiverat alla berörda parter.

Se intervjun med Mats här!


Claes Johannesson och Charlotta Dingertz, Projekt Digitalisering, Stockholms Stad

Projektet har syftat till att avsevärt förbättra och utnyttja de möjligheter som digitaliseringen ger i utbildningen på de kommunala grund- och gymnasieskolorna i Stockholms Stad. Projektet kan nu påvisa ett mycket lyckat resultat där ett exempel är att stadens gymnasieskolor höjt sin kompetens med hela 35 % när det gäller den digitala mognaden. Detta endast två år efter att man börjat använda det självskattningsverktyget som tagits fram inom projektet.

Projektet har överträffat förväntningarna när det gäller hur rektorerna i 180 skolor och stadens cirka 12 000 lärare tagit till sig det webbaserade verktyget och genomförandet av den handlingsplan som är en viktig del av verktyget. En rektor beskriver projektet som ”det bästa som Stockholm Stad har gjort”. Verktyget är unikt och nytänkande i sitt slag och bidragit till ett stort förändringsarbete inom skolans värld.

Projektledarna Claes Johannesson och Charlotta Dingertz kompletterar varandra i sina roller på ett enastående sätt. De har lyckats med att skapa ett varmt och produktivt projektklimat, trots en hög komplexitet och många olika intressenter. Deras förmåga att snabbt koordinera aktioner, skapa öppenhet och att proaktivt lösa knäckfrågor i projektet har varit avgörande för framgången.

Under projektets genomförande har projektmedlemmarna, många med lärarbakgrund, utvecklat ett självförtroende och vilja att fortsätta driva andra stora förändringsprojekt. Intensiva jobb har under projekttiden varvats med skratt och gemensamma aktiviteter vilket har skapat hög arbetslust och glädje.

Se intervjun med Claes och Charlotta här!


Lars Bygdén, Scania CV

Projektet syftar till att utveckla en helt ny generation lastbilar. Det är kärnan i Scanias största satsning någonsin som är en förutsättning för att säkra företagets marknadsledande position in i framtiden. Resultatet är en helt ny hytt med förbättrad förarmiljö och aerodynamik, ett förbättrat chassi med finslipade köregenskaper och nya drivlinor som sänker bränsleförbrukningen. Den nya lastbilen har i samband med lanseringen i augusti 2016 mottagits fantastiskt väl av både press och kunder.

Lars Bygdén har i sju år framgångsrikt lett ett tiotal delprojektledare i utvecklingen av den nya lastbilsgenerationen. Totalt har projektet inneburit 4 500 manår av utveckling, 10 000 nya artiklar och provkörning av flera hundra lastbilar mer än 8 miljoner kilometer.

Projektets omfattning har krävt att Lars och hans team behövt skapa nya processer – exempelvis har digitala byggnationer använts i stor skala och prototyper byggts tidigare än normalt. Produktens mognad har också bevisats med att använda fokusgrupper, tidigt ta med serviceorganisationen i utvecklingsarbetet och effektivare utnyttjande av testflottan.

Lars inspirerar som projektledare till engagemang genom att kombinera en ödmjuk och lugn framtoning med ett tydligt driv och förmåga att anpassa sin ledarstil efter situation. Han har också påvisat vikten av struktur, transparens och samarbete och fått tidskrävande genomlysningar att bli ett välkommet verktyg för projektets många intressenter.

Se intervjun med Lars här!

Dela i sociala medier