Uppsatspriset 2016

    I Svenska ProjektAkademiens årliga uppsatstävling inkom inför 2016 års pris 14 uppsatser från inte mindre än nio lärosäten. Det gjorde tävlingsjuryns arbete spännande och lärorikt, men också svårt då uppsatserna samtliga är av hög kvalitet.

    Uppsatspriset tilldelas Anna Bengtsson Lantz, Rebecca Strand och Zara Svensson Birath, Karlstads Universitet, för uppsatsen Stressorer och copingstrategier hos projektledare i interna förändringsprojekt.Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka stressorer som förekommer hos projektledare i interna förändringsprojekt. Vidare syftar uppsatsen till att beskriva vilka former av känslo- och problemfokuserad coping som projektledare använder i interna förändringsprojekt inom vinstdrivande organisationer. Utifrån den teoretiska bakgrunden om att förändringsprojekt är komplexa, kräver prioriteringar av resurser och dessutom ofta möter motstånd, identifierades fem olika problemområden inom interna förändringsprojekt. En kvalitativ metod användes för att besvara uppsatsens syfte, där semistrukturerade intervjuer med sex respondenter ägde rum på olika vinstdrivande organisationer i Värmland. En egen analysmodell låg till grund för analysen som genomfördes genom en kombination av begrepps- och datastyrd tematisk analys som skedde med hjälp av kodning.

    Uppsatsen beskriver ett aktuellt och angeläget ämne, är välskriven och är solitt grundad i aktuell forskning på området. Man kommer den empiriska verkligheten mycket nära och kan på så sätt formulera viktiga praktiska lärdomar.

Utöver priset utdelade juryn även tre hedersomnämnanden:

Per Engström och Marcus Pettersson, Linköpings Universitet: Kunskapsöverföring inom och mellan samverkansprojekt – En studie av Norrköpings kommuns sociala investeringsfond. Under de senaste fem åren har tilltagande intresse i svenska kommuner riktats mot arbete med sociala investeringar. För att utveckla förebyggande lösningar på sociala problem samarbetar olika aktörer i samverkansprojekt där expertkunnande nyttjas över organisatoriska gränser. På så vis utgör projekten värdefulla forum för såväl kunskapsöverföring mellan projektmedlemmar som utveckling av ny kunskap. Tidigare forskning visar emellertid att samverkansprojektens temporära natur innebär att kortsiktiga resultat sätts i fokus snarare än lärande utvärdering och kunskapsöverföring. Därtill har forskning påvisat att projektformen försvårar hantering och överföring av vunna erfarenheter och kunskaper vid upplösning av projekt, varför adekvata mekanismer för att hantera problemet betonats. Kunskapsöverföring i samband med projektorganisering har dock tidigare främst studerats i privata företag samtidigt som forskning om sociala investeringar och projektorganisering i offentlig sektor är begränsad. Studien riktar därför intresse mot sociala investeringsfonders samverkansprojekt som kunskapsgenererande system i syfte att bidra med förståelse för hur organisatorisk kunskap kan hanteras för att stödja kunskapsöverföring inom och mellan samverkans- projekt. Med hänsyn till syftet anläggs en kvalitativ ansats och data har genererats via fallstudier av Norrköpings sociala investeringsfond samt två samverkansprojekt som bedrivs inom ramen för fonden. Dokumentstudier och intervjuer har i samspel med tidigare forskning beträffande organisatoriskt lärande, projektorganisering samt institutionell teori bidragit till studiens resultat.

Ivica Glavas och Asmir Tahmaz, Chalmers Tekniska Högskola: Creating Strategic Value through Business Cases. A case study in the manufacturing industry.When organizations are focusing on innovative opportunities, many choose to develop a business case to justify the required investments and provide support for important decisions. Although organizations seem to understand the value of business cases, few seem to be able to create a process that supports all stages of a business case – from defining an existing business need to realizing strategic business benefits. Such a business change requires management that supports the fulfillment of the business case and considers all different dimensions necessary. The purpose of the thesis is to investigate how business cases can be used in order to create strategic value in complex organizations. This was achieved by investigating how business case processes are performed in the manufacturing industry and identifying difficulties of realization. Recommendations based on the findings are developed and presented for the case company SKF in order to improve their current business case process.

Khuraman Mammadova och Bezkat Musrepova, Umeå Universitet: Interdependencies, Knowledge Creation and Knowledge Transfer. An explanotory study of the visual management tools in European companies.The number of project-based organizations is increasing every year; this increase indicates the need to understand the complexities and ascertain the best ways of managing them. In these organizations, where the multi-project complex environment is dominant, one of the main challenges is dealing with project interdependencies. Interdependency relationships among the projects can be better understood and managed if appropriate tools and techniques are used efficiently. Thus, the ultimate goal of this study is to investigate and evaluate the best methods practiced by project-based organizations to effectively manage the interdependencies among the projects and suggest a new approach to view and understand those relationships better. This research examines and explains the impacts of knowledge creation and knowledge transfer on interdependency management and vice-versa, by reviewing the existing literature and collecting data through multi-method qualitative study.