Uppsatspriset 2012

Uppsatspriset 2012

Under 2012 inkom 13 bidrag från sex olika lärosäten. Juryn ser med tillfredsställelse på spridningen mellan lärosäten och noterar att både samhällsvetenskapliga och tekniska fakulteter är representerade. Uppsatserna handlar om ett antal aspekter av projektarbete, allt från ledarskapsfrågor till projektportföljhantering.


Uppsatspriset 2012/National thesis award 2012:

The National Thesis award is given to Ekaterina Kalinina and Meaza Eshetu Abebe, Linköpings Universitet.

In the master thesis “Coordination of inter-organizational projects within creative industries: A contextual perspective” the problems of coordination of projects involving multiple organisations are explored. Specifically, the thesis focus on the consequences of network embeddedness – i.e. that projects are organised in a context consisting of relations and ties that are far more durable than the project itself. Embeddedness is further analysed in terms of relational, structural and positional embeddedness. From four case studies in creative industries – theatre, music and film productions – it is concluded that the type of embeddedness that is relied upon for coordination depends upon project duration, task nature and team composition. The thesis is well written, well aligned to current research frontiers and a showcase of excellent methodological and analytical abilities.

Läs uppsatsen!


Hedersomnämnande 1:

Lina Sjöström och Sofia Åhlin, Umeå Universitet, erhåller ett hedersomnämnande för sin uppsats “Projektportföljhantering – En studie om projektportföljshantering för interna projekt i en servicekontext”.

En mycket gedigen och djupgående studie av ett företags projektportföljshantering, som leder fram till en systematiserad process för projekturval och projekthantering kopplat till övergripande strategi.

Läs uppsatsen! OBS! Stor fil!


Hedersomnämnande 2:

Anna Jensen och Sofia Sundström, Kungl Tekniska Högskolan, får ett hedersomnämnande för sin uppsats “Förändringsledning – mer än bara ett strukturerat angreppssätt för organisationsförändringar. En studie i hur konsulter arbetar med förändringsledning och förändringsberedskap”.

En teoretiskt och metodologiskt mycket gedigen studie av change management och projektarbete i konsultbranschen. Författarna uppvisar kritisk distans, hög vetenskaplig medvetenhet och förtrogenhet med de senaste forskningsrönen.

Läs uppsatsen!Hedersomnämnande 3/Highly commended award 3:

A Highly Commended award is given to Gagandeep Singh, Chalmers Tekniska Högskola. In the thesis “Use of knowledge management techniques for risk management – application at the initial project stages”, he reviews theoretical approaches to risk management and knowledge management with the purpose of analysing how these two domains can be combined in the management of the first phases of projects. The thesis is well-founded in current academic research and combines theoretical and practical analysis in a well-structured and accessible way.

Läs uppsatsen!


Hedersomnämnande 4:

Hedersomnämnande går även till Isabelle Collin och Daniel Ericsson, Linköpings Universitet, för deras uppsats “Projektledarens betydelse för kompetensutveckling”.

I uppsatsen undersöker författarna den i aktuell forskning uppmärksammade problematiken med hur ansvaret för medarbetares utveckling hanteras i projektbaserade miljöer. Uppsatsen är väl förankrad i pågående forskning inom området och kombinerar kreativ och kritiskt medveten analys med ett strukturerat och pedagogiskt skrivsätt.

Läs uppsatsen!