Uppsatspriset 2010

Uppsatspriset 2010

Under 2010 inkom nio bidrag från sex olika lärosäten. Juryn ser med tillfredsställelse på spridningen mellan lärosäten och noterar att både samhällsvetenskapliga och tekniska fakulteter är representerade. Uppsatserna handlar om ett antal aspekter av projektarbete, allt från ledarskapsfrågor till arkitekters IT-stöd.

Uppsatspriset 2010:

Uppsatspriset går till Niclas Forsman, Kungl Tekniska Högskolan.
I sitt examensarbete ”Evaluating strategic innovation – A case study across Atlas Copco’s divisions” studerar Niclas Forsman hur man kan utveckla Key Performance Indicators (KPIs) för innovationsverksamhet i komplexa, tvärfunktionella utvecklingsmiljöer. Studien är gediget förankrad i internationell forskning kring hur innovationsarbete kan mätas och utvecklas, och utförs som en djupgående fallstudie. I ett avancerat analytiskt resonemang visar Forsman på hur olika aspekter av innovationsverksamhet kan mätas och utvärderas över såväl projektlivscykler som produktlivscykler, och han föreslår en modell där fördelningen av innovationsverksamheten på olika typer av produktutvecklingsprojekt är en central fråga. Hans föreslagna modell åtföljs av konkreta förslag till hur den kan implementeras i den studerade miljön. Examensarbetet är genomgående av hög klass och förenar en hög akademisk nivå med en god anknytning till praktiken.
Läs uppsatsen!


Hedersomnämnande 1:

Hedersomnämnande går till Patrik Sundsten och Fredrik Lorén Karlsson, Kungl Tekniska Högskolan.
Patrik Sundsten och Fredrik Lorén Karlsson studerar i sitt examensarbete ”Kunskapskontinuitet vid projektledarbyte i megaprojekt” den ständigt aktuella frågan om erfarenhetsåtervinning och lärande i projektmiljöer. De fokuserar sin studie på hur insikter från projektledningslära kan kombineras med teoribildningen kring knowledge management för att utveckla kunskapen kring hur kunskapsförlusterna vid projektledarbyten kan hanteras. Utifrån en välstrukturerad genomgång av aktuell forskning studerar de empiriskt kunskapshanteringen i byggprojektet Citybanan. Uppsatsen resulterar i en modell för hur projektledarbyten kan hanteras och vilka organisatoriska förutsättningar som bör finnas. Examensarbetet är ambitiöst upplagt och av hög praktisk relevans.

Läs uppsatsen!


Hedersomnämnande 2:

Hedersomnämnande går till Lindsey Martenez Hermosilla, Linköpings Universitet.
Lindsey Martenez Hermosilla tar i sitt examensarbete ”Att mäta projektmognad: En projektmognadsmodell för Vägverket” sin utgångspunkt i begreppet projektmognad i utvecklingen av ett åtgärdsförslag för Vägverkets Projektservice. Hon gör en grundlig genomgång av forskningsläget samt existerande standardmodeller för definiering och mätning av projektmognad, och genomför en omfattande empirisk studie av hur begreppet kan tillämpas i Vägverket. Olika existerande projektmognadsmodeller utvärderas i relation till Vägverkets behov och existerande projektmodeller, och ett antal förbättringsområden identifieras. Uppsatsen är en omfattande dokumentation av nuläget inom praktik och forskning kring projektmognad, samt ett empiriskt väl förankrat åtgärdsförslag.

Läs uppsatsen!