Uppsatspriset 2009

2009 års uppsatspris till Helga Persson

Svenska ProjektAkademiens uppsatspris för 2009 tilldelas Helga Persson, Kungl Tekniska Högskolan, för hennes magisteruppsats ”Construction projects in Russia –A field study on how to make construction projects successful in a Swedish-Russian environment”.

Juryns motivering lyder: ”Detta är en uppsats av stort intresse, både för att den behandlar en praktik som allt fler svenska företag ställs inför i sin expanderande ryska verksamhet, och för att den teoretiskt hanterar projektledning som en kulturberoende snarare än universell företeelse.

Författaren visar på ett övertygande sätt att det bakom skillnader i projektmognad mellan Sverige och Ryssland finns viktiga projektkulturella skillnader i fråga om hierarki, ledarroller, risktagande, kommunikationsbeteende och transparens. Konkreta råd ges både avseende hur dessa skillnader kan hanteras, och hur man i svenska företag kan överföra vissa fördelar i den svenska projektkulturen till en rysk kontext.

Uppsatsen är genomgående välskriven och väl grundad i aktuell forskning och en ambitiös empirisk studie.”

Läs mer på KTH:s webbplats