Uppsatspriset 2007

2007 års uppsatspris

Till mottagare av Akademiens uppsatspris 2006/2007 utses Katarina Fornander, Victor Mannerholm Hammar och Johan Ottosson för uppsatsen Projektnätverk. Ett nytt sätt att organisera läkemedelsutveckling, framlagd vid Kungliga Tekniska Högskolan.

Motiveringen är följande.

“I uppsatsen studeras projektnätverk och hur sådana nätverk etableras och realiseras i samband med läkemedelsutveckling. Projektnätverk som en framväxande och alltmer central form för innovativ verksamhet följer bl a av den tilltagande specialiseringen inom många organisationer. Nätverken blir således nödvändiga instrument för många uppgifter. Uppsatsen tar därmed upp ett mycket aktuellt och relevant tema för många företag. Empiriskt genomförs ett antal fallstudier inom Karolinska Development (KD) som därefter noggrant analyseras med avseende på nätverksprocesser och relationer. Analysen visar hur latenta relationer kan aktualiseras i samband med projekten samt hur olika roller över tiden formas i nätverket. Bland dessa återfinns möjliggörare, avlastare och förenklare. Bland modellens fördelar kan nämnas snabbhet, förmågan att skapa tillgång till kritiska resurser och förbättrad inlärning. Nackdelarna har att göra med koordineringssvårigheter, inlåsningseffekter och kunskapsläckor. Uppsatsen avslutas med rekommendationer till KD. Uppsatsen är genomgående välskriven och väl genomarbetad, om än något lång, och är konsekvent genomförd, med ett tydligt fokus och ett mycket rikt material.”

Hedersomnämnande går till uppsatsen Det är osäkert vad det beror på. Multiprojektstyrning i forsknings- och utvecklingsenheter av Nils Gerdes och Daniel Windahl, Linköpings universitet.

“Uppsatsen behandlar multiprojektorganisationer och hur styrningen i sådana verksamheter kan organiseras. Författarna gör ett föredömligt arbte vad gäller att formulera styrproblematiken i multiprojektmiljöer och sedan empiriskt kartlägga skillnader och likheter mellan olika styrmiljöer. Resultatet som presenteras är en mycket intressant analys av förhållandet mellan organisationstyp, verksamhetsförutsättningar och styrproblematik vilket ger vid handen att multiprojektmiljöer uppvisar skillnader vad gäller till exempel koordinering och integration. Utifrån detta karaktäriseras tre olika ”idealtyper” av verksamhetsstyrning som var och en har sina särskilda egenskaper och möjligheter.”