Uppsatspriset 2006

2006 års uppsatspris

Till mottagare av uppsatspriset avseende bästa kandidat/magisteruppsats framlagd under läsåret 2005/2006 har Frida Börjesson och Jens Nilsson utsetts. De belönas för för uppsatsen ”Managing Attention Budgets in a Project-Based Organisation”, framlagd vid Ekonomiska institutionen vid Linköpings universitet.

Motiveringen är följande.

Författarna har studerat vad som avgör projektmedlemmars val av kommunikationskanaler. Studien baseras på en realtidstudie, inkluderande såväl observations- som intervjumetodik, av ett större förbättringsprojekt inom Tetra Pak. Uppsatsen ger ett mycket ambitiöst och genomarbetat intryck. Skrivningen är bra och vilar på solid teoretisk grund. Även det empiriska arbetet är rimligt väl beskrivet och bottnar på relativt omfattande empiriskt arbete med förhållandevis många intervjuer som också återges på ett förtjänstfullt sätt. Uppsatsen förtjänar ett mycket gott betyg genom att den på ett insiktsfullt sätt behandlar ett komplext teoriområde, genom att den visar på begränsningar i tidigare teori, och inte minst genom att den på ett starkt kreativt sätt anvisar hur man i praktiken kan effektivisera projektkommunikation.

Hedersomnämnande går till följande två uppsatser:

 ”Projektportföljhantering: från att göra projekt rätt till att göra rätt projekt” av Anna Nordström , Handelshögskolan vid Umeå universitet

Uppsatsen ger ett gott intryck och behandlar ett aktuellt och viktigt område. Den är lätt att läsa och utgår från forskningsfrontens klassiska skrifter och även några senare bidrag. Uppsatsen bidrar på flera sätt till området projektportföljhantering och visar tydligt hur detta kan förbättras i praktiken.

”Styrning av processer i en multiprojektmiljö: en fallstudie på IKEA” av Anna Nordell och Carina Sjöström , Tekniska högskolan, Linköpings universitet

Denna uppsats har tydlig karaktär av ett examensarbete. Uppsatsen har skrivits på uppdrag av IKEA och syftar till att analysera verksam­hetsprocesserna inom en multiprojektorganisation. Uppsatsen är omfattande och ambitiös med rimligt väl täckta teorier och god empiri. Författarna lyckas balansera mellan att skriva ett kritiskt, självständigt arbete och samtidigt göra det på uppdrag åt ett företag. Inom kategorin examensarbeten så framstår dock detta arbete som bra såväl sett till det praktiska innehållet som val av litteratur och teorier.