Uppsatspriset 2005

2005 års uppsatspris

Svenska ProjektAkademien har beslutat att Akademiens uppsatspris för bästa uppsats läsåret 2004/05 tilldelas

Camilla Haglund och Julien Vital

för deras uppsats Delivering on time. An investigation of how to facilitate deliveries on time becoming a norm within Chiva framlagd som magisteruppsats vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Priset delas ut i samarbete med forsknings- och utvecklingsnätverket Svenska Projekt.

Motiveringen är följande:

Uppsatsen behandlar verksamhetsutveckling inom ett internationellt företags projektverksamhet. Mer precist studeras företagets strävanden att öka punktligheten i projektleveranserna, det vill säga att leverera ’on time’, och analysen behandlar dels hur utvecklingsprojektet genomförts och dels vad som har lett fram till projektets utfall samt vad som kan komma att krävas för att upprätthålla de goda resultaten.

Analysen visar att företagets haft ett tydligt och kommunicerat fokus på tidsstyrning, tydliggjort olika roller i företaget och lyckats åstadkomma en bättre integration mellan linje och projekt. Man har också lättat på kraven för gate-passager, förhandlat tider med kunder och använt olika genvägar i beslutsprocessen för att uppnå de positiva resultaten. Uppsatsen avslutas med ett antal rekommendationer för att fortsättningsvis kunna upprätthålla företagets förmåga att leverera i tid.

Uppsatsen är genomgående välskriven och studien är systematiskt genomförd och rapporterad. Författarna visar på stora insikter i den problematik man studerar och en god förmåga att kombinera teoretiska modeller och empiriska studier till en djupgående analys av det valda problemområdet. Författarna analyserar inte bara vad som har ägt rum i företaget utan går ett steg längre och spårar orsakerna till förändringarna. Därvidlag når uppsatsen längre i analytiskt hänseende utan att bli spekulativ eller tentativ. Sammantaget ger studien bidrag till förståelsen av förändringsprojekt och hur de kan drivas samt till en ökad insikt i de utmaningar som projektorganiserade företag har att hantera när det gäller tidsstyrningen.”

Priset består av ett stipendium om 10.000 kronor som möjliggjorts tack vara finansiering från forsknings- och utvecklingsnätverket Svenska Projekt. Det delades ut i samband med Svenska ProjektAkademiens högtidsmöte den 8 december i Stockholm.