Uppsatspriset 2004

2004 års uppsatspris

2004 års uppsatspris för bästa examensarbete C/D-nivå vid högskola eller universitet har tilldelats Micael Gustafsson och Jörgen Sundblad för uppsatsen “Kontinuerlig kunskapsdelning inom och mellan projekt. En fallstudie över kunskapsdelning inom och mellan projekt hos Volvo Aero Corporation i Trollhättan”.

Uppsatsen försvarades vid Karlstads universitet och Micael och Jörgen erhåller ett stipendium om 10.000 kronor samt ett diplom som bevis på utmärkelsen.

Prismotivering:

Uppsaten behandlar kunskapsdelning och erfarenhetsuppbyggnad inom en projektorganiserad verksamhet. Detta omfattande problemområde hanteras stringent och författarna demonstrerar en god kunskap om både teoretiska och praktiska frågeställningar. De lyckas även konkretisera de allmänna frågeställningarna kring lärande och kunskap och lägger därigenom grunden för en fruktbar analys av kunskapsdelningen vid det valda fallföretaget, Volvo Aero. Analysen byggs upp stegvis och går systematiskt igenom kunskap, organisation, teknik och kultur av betydelse för kunskapsdelningen. Framställningen är trovärdig och informativ och slutsatserna ger värdefull kunskap om situationen vid fallföretaget. Slutsatserna ger också kunskap av mer allmän karaktär kring de svårigheter och möjligheter för kunskapsdelningen som en projektintensiv verksamhet uppvisar. Uppsatsen är genomgående välskriven och pedagogiskt upplagd vilket ytterligare stärker det positiva intrycket.

Stipendiet och diplom överlämnades i samband med Akademiens högtidsmöte i januari 2005.