Årets Projektledare 2012

Årets projektledare 2012: Maria Forss

Maria Forss.

Maria Forss, Duocort AB, tilldelas Svenska ProjektAkademiens utmärkelse Årets Projektledare 2012. Detta för sin mycket framgångsrika ledning av ett utvecklingsprojekt som resulterat i ett nytt läkemedel för behandling av binjuresvikt (Addisons sjukdom). Hon har visat gott prov på stark och uthållig ledning av ett komplext projekt i en virtuell organisation – vilket lett till den första innovationen på 50 år för behandling av binjuresvikt.
Maria Forss har fått utmärkelsen för sin framgångsrika ledning av läkemedelsutveckling i en ren virtuell struktur och organisation. Under fyra år har hon tagit projektet från kliniska tester till registrering, lansering och försäljning av bolaget i oktober 2012. Hennes ledarstil har varit personlig och präglats av nytänkande, samtidigt har hon visat prov på mycket stort engagemang och uthållighet. Hennes kompetens och förmåga att sätta sig in i alla projektets olika delar har varit viktigt för projektets framgång genom att hon därmed vunnit respekt hos ägare, innovatörer, forskare, patientorganisationer, leverantörer och olika förhandlingspartners.
Maria Forss har lyckats formulera styrande gemensamma mål som hon också effektivt kommunicerat ut till projektets alla deltagare – ett fyrtiotal intressenter – trots att hon varit den enda anställda i bolaget Duocort AB. Projektresultatet (läkemedlet Plenadren®) förväntas ge en mycket god ekonomisk avkastning till ägarna samtidigt med en stor medicinskt nytta till de som lider av binjurebarkssvikt (Addisons sjukdom). Resultatet visar att den virtuella organisationsformen i kombination med en stark, uthållig och personlig projektledning är ett mycket effektivt sätt att utveckla läkemedel på 2010-talet.
DuoCort AB är ett projektbolag inom PULS och det grundades av forskare från Göteborg och Uppsala universitet i syfte att utveckla behandling av adrenal insufficiens.

Maria Forss med Projektakademiens diplom och vandringspokal. Fotograf: Sven Antvik.

Det helägda dotterbolaget DuoCort Pharma är det bolag som har utvecklat läkemedlet Plenadren®. DuoCort AB har ingått avtal för att sälja dotterbolaget. Det totala avtalsvärdet uppgår till över en miljard kronor varav 220 miljoner erhölls i samband med det regulatoriska godkännandet av läkemedlet Plenadren.
Enligt Jacob Kaluski (styrelseordförande) är DuoCort ett bra exempel på hur ett litet svenskt företag kan ta fram en behandling som har potential att bli världsledande och därtill ge god avkastning för de investerare som trott på och satsat riskkapital i utvecklingen av Plenadren®
PULS- Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Science grundades 2002 och arbetar som inkubator med privata finansiärer för tidiga projekt inom life science. De har hittills startat sju projektbolag, varav Duocort AB är ett utav dessa
Plenadren® är den första innovationen på över 50 år för behandling av binjurebarksvikt, även kallad Addisons sjukdom. Sjukdomen är ovanlig, drabbar patienter i aktiv ålder och kräver behandling hela livet. Utvecklingen har pågått under sju år i DuoCort Pharma. De kliniska studierna har utförts i samarbete med ett antal svenska universitetssjukhus.
Gudmundur Johannsson, professor och överläkare i endokrinologi vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg samt medicinskt ansvarig på DuoCort Pharma, säger i en kommentar: ” Denna nya fysiologiska behandling har en fantastisk potential att markant förbättra behandlingen för de 4000 patienter i Sverige som lider av binjurebarksvikt. Dessa behöver livslång behandling för att ersätta det livsviktiga kortisolet. Det nya behandlingsalternativet innebär minskad risk för hjärt-kärlsjukdom, samtidigt som en förenklad och mer individanpassad dosering gör att patienterna kan leva ett mer normalt liv.”

Läs Torbjörn Wenells intervju med Maria Forss!

Se en video från presentationen av Maria Forss på Projektnäring 2012 här!

De övriga tre nominerade som kallades till slutintervju håller osedvanligt hög standard och det finns ett stort lärande att hämta från dessa personer och deras projekt. Nedan presenteras dessa mycket kortfattat:
Mengmeng Du, Spotify (lansering av Spotify tillsammans med Facebook samt lansering i sex olika länder). Hon visar upp en helt ny attityd till projektledning och projektgenomförande. Klassisk struktur och organisatorisk kompetens har använts i kombination med nya sätt att snabbt och i realtid kommunicera via olika chattlösningar samt att placera lanseringsteam direkt inne hos partnern Facebook i Kalifornien. Hon visar stor förmåga att hitta kommunikationsmodeller och roliga metaforer som gör att delaktighet och drivkraft ökar. Hon gavs 100 procent förtroende och fullt mandat från ägare och VD vilket medfört snabba och korta beslutvägar. Förmågan att fokusera och viljan att lösa problem samt att arbeta hårt dygnet runt för att möte en icke flyttbar deadline var avgörande.
Håkan Wänglund, SCA. Den 13 december 2011 invigdes den nya mesaugnen vid Östrands massafabrik. En mesaugn är en del av en sulfatmassafabriks kemikalieåtervinningssystem. Mesaugnen var den första i världen att eldas med biopellets från SCAs anläggning i Härnösand. Projektet, en investering på 500 mkr, var tekniskt nydanande. Det genomfördes på en fabrik i drift och i enlighet med tidtabell och budget. Dessutom har alla projektmålen nåtts och överträffats. Hans ledarskap kännetecknas främst av hans fantastiska förmåga till total överblick, hans förmåga till prioritering, hans lugn och diplomati i stressade situationer parat med hans starka driv och målinrikting. Hans alltid närvarande glada skratt och förmåga att sprida god energi till alla omkring inspirerar andra till utveckling och prestation
Per Zachrisson, Ericsson. Det här projektet handlade om att utveckla den mest fundamentala byggstenen för mobilt Internet – en radiobasstation (RBS6000) som knyter ihop 2G, 3G och 4:e generationens mobilsystem. Projektet hade ett strategiskt värde för RBS 6000 och skapade ett stort genomslag på marknaden. Det här projektets storlek och komplexitet ställde väldiga krav på projektledarens förmåga att bryta ned en komplex helhet så att det blev förståeligt och inspirerande att arbeta för projektmedlemmarna. Här vann Per Zachrisson, med sin breda tekniska bakgrund och djupa kunskap om projektledarrollen, mångas förtroende. Per har med sin förmåga att förena många olika viljeinriktningar i en gemensam väg framåt lyckats skapa ett driv och engagemang. Han har också en synnerligen god förmåga att betrakta förhållanden ur olika perspektiv utan förutfattade meningar, vilket medfört alternativa lösningar och många nya idéer.
Övriga två som nominerades och utvärderades i den första fasen var:
Catharina Danckwardt-Lillieström, Uppsala Resecentrum, Uppsala Kommun
Per Ringström, OSA projektet, transport av plutonium,Vattenfall /BD Asset Development

Sedan 1995 delar Svenska ProjektAkademien ut utmärkelsen Årets Projektledare till personer som gjort utomordentliga projektledargärningar. Akademien gör bedömningen efter ledarskapets utförande, resultatet av genomförd verksamhet, projektets omfattning och komplexitet samt nytänkande i projektarbetet. Årets pris delas ut i Stockholm på Projektnäring – mötesplatsen för projektproffs. Mer information finns på Projektnärings hemsida.
Svenska ProjektAkademien har till uppgift att främja utvecklingen och tillämpningen av projektformen i svenskt arbetsliv. Bland akademiens ledamöter finns tekniker, ekonomer, beteendevetare och humanister från näringsliv, offentlig verksamhet, universitet och högskolor.
Kontakt:
Maria Forss, Årets projektledare, 070-9670007 , maria@crependo.se
Christian Berggren, Svenska ProjektAkademien, 070-370 00 81