Årets Projektledare 1997

Årets projektledare 1997

När Årets projektledare den 30 november 1997 fick motta sin utmärkelse ur landshövding Bo Holmbergs hand, var endast en av de bägge pristagarna närvarande, nämligen Thomas Uhlin. Kollegan, Johan Stjernschantz, var på resande fot. Detta speglar den aktuella rollfördelningen mellan dessa bägge pristagare; Johan Stjernschantz har nu lämnat över projektledarskapet till Thomas Uhlin sedan projektet efter ett tiotal utvecklingsår kommit in i ett marknadsföringsskede.
Som framgår av juryns motivering, som återges här bredvid, har projektarbetet omfattat forskning, utveckling, produktion och lansering av det nya läkemedlet Xalatan™ mot ögonsjukdomen glaukom (“grön starr“). Resultatet av utvecklingsarbetet säljs sedan mer än ett år till c:a en miljon patienter.
Projektet stod för tryggheten.
Det egentliga projektarbetet är alltså framgångsrikt avslutat. ProjektForums medarbetare har träffat Johan Stjernschantz, som ledde verksamheten under merparten av utvecklingsarbetet, för att få några kommentarer till projektarbetet och projektledarskapet.
– Jag började i projektet 1987 och var projektledare fram till 1995 när registreringsansökningarna lämnades in och Thomas Uhlin tog över ansvaret för verksamheten.

I början var vi endast en handfull medarbetare som arbetade på heltid i projektet. Den informella och trivsamma anda som etablerades då, bibehölls och fungerade utmärkt trots att vi så småningom blev omkring 70 personer som arbetade mot det gemensamma målet.
Vi blev som en stor familj där alla var starkt motiverade och drevs av en otrolig målmedvetenhet och entusiasm.
Om det behövdes ställde var och en upp på övertidsarbete och anpassade ledigheter och semestrar så att det passade arbetet.
Parallellt med vårt utvecklingsarbete genomgick Pharmacia stora organisationsförändringar i samband med sammanslagningen med KABI till Kabi-Pharmacia (1990) och senare med Farmitalia (1993) och slutligen med fusionen med amerikanska Upjohn.

Korta beslutsvägar.
– Jag hade själv rekryterat de flesta i projektet och visste precis vilken kompetens och personliga kvalifikationer var och en hade. Det underlättade naturligtvis arbetet, alla var självgående, det behövdes inga omständliga administrativa regelverk för att få arbetet att fungera.
Några grafiska tidplaner med datorstöd behövde vi inte förrän de sista två åren. Projektgruppen i sin helhet samlades varannan månad för genomgång av arbetsläget. Emellanåt organiserade vi gemensamma konferenser och studieresor som också bidrog till vår starka motivation och gemenskap. Vi hade ytterst sällan personalproblem. Beslutsvägarna var korta och utan större fördröjningar.
I det sammanhanget vill jag gärna ge en eloge till vår dåvarande VD Toni Weitzberg, som hela tiden gav oss ett starkt stöd. Hans stöd var av betydelse för projekt Xalatans framgång!
Konkurrenter utgjorde en stressfaktor.
Projekt Xalatan har haft en egen budget, som med fast hand skötts av asssistenten Iréne Aspman. Under Johan Stjernschantz tid som projektledare har verksamheten kommit att sammantaget hantera flera hundra miljoner kronor. Stora pengar, men ändå en blygsam summa, när man nu fått fram en världsprodukt som redan omsätter flera miljarder världen runt.
– Internationella konkurrenter och medtävlare har funnits hela tiden och utgjort en stressande faktor. Det var därför en underbar känsla när vi äntligen fick Xalatan registrerat och godkänt!
Johan Stjernschantz har nu alltså lämnat projektledarskapet till Thomas Uhlin och har sin verksamhet förlagd till Biomedicinskt Centrum vid Uppsala Universitet, där Pharmacia&Upjohn förlagt delar av sin forskning inom ögonområdet och bekostar ett tiotal forskartjänster.
– Jag började min bana som läkare men var hela tiden inställd på att bli forskare. Det har jag också blivit men efterhand har jag på senare tid också engagerats för undervisning på universitetet. Hur min roll blir i framtiden vet jag ännu inte, säger Johan Stjernschantz avslutningsvis och tillägger – Erfarenheterna från ett projekt av den här storleken gör att det emellanåt kommer anbud som är intressanta.
Harry Paulsson

PRESSMEDDELANDE 1997-11-30
Svenska ProjektAkademien utser Årets Projektledare 1997.

Svenska ProjektAkademien har beslutat utse Johan Stjernschantz och Thomas Uhlin vid
Pharmacia&Upjohn i Uppsala till Årets Projektledare 1997. De har lett arbetet med forskning, utveckling, produktion och lansering av det nya läkemedlet Xalatan mot ögonsjukdomen glaukom (“grön starr”). Xalatan, som ges som ögondroppar, är ett originalpreparat dvs ett helt nytt läkemedel som idag är godkänt av läkemedelsmyndigheter i 33 länder. Xalatan är hitills lanserat i 26 länder. Ca, 1 miljon patienter använder idag Xalatan. Försäljningen har 12 månader efter lanseringen passerat 1miljard SEK. Svenska ProjektAkademien premierar varje år en utomordentlig projektledar-gärning med hänsyn till ledarskap, resultat, komplexitet och nytänkande.
Utifrån dessa kriterier vill Akademien genom årets val uppmärksamma det banbrytande
projektledarskap som Johan Stjernschantz och Thomas Uhlin utövat i arbetet med att utveckla, producera och lansera Xalatan.

Enligt Akademiens mening har pristagarna, som i olika skeden lett projektet i det mångåriga utvecklingsarbetet, visat prov på synnerlig förmåga att bemästra många medicinska, tekniska och management relaterade svårigheter. Projektarbetet har bedrivits framgångsrikt med ett globalt perspektiv och väl klarat uppsatta tidsramar och kvalitetskrav under en period av stark strukturomvandling och ändrade organisatoriska förutsättningar i företaget. Projektformen har i fallet Xalatan visat sig vara ett lämpligt sätt att leda verksamheten mot uppställda mål i en turbulent miljö. Pristagarna har därvid visat många prov på förutseende och nytänkande inför en komplex och krävande uppgift.

Johan Stjernschantz leder numera en forskningsenhet vid Biomedicinskt centrum i Uppsala där Pharmacia&Upjohn har förlagt delar av sin forskning inom ögonområdet. Det intensiva samarbetet mellan företag och universitet är en viktig grund för framgång vid utveckling av nya läkemedel och har även i detta projekt varit grunden till framgång.
Thomas Uhlin arbetar som Projektchef vid Pharmacia&Upjohn i Uppsala.