Årets Projektledare 1995

Årets projektledare 1995

André Canelhas: Årets projektledare 1995!

Svenska ProjektAkademiens beslut att utse André Canelhas till årets projektledare i Sverige 1995, kommenterades kortfattat i ProjektForums föregående nummer: Han har på ett mycket framgångsrikt sätt genomfört “Kontekprojektet” – en anläggning för överföring av elkraft från Danmark till Tyskland med hjälp av högspänd likström.

För att få några kommentarer av André Canelhas försökte ProjektForums medarbetare få kontakt med honom några veckor efter prisutdelningen, som ägde rum i Näsby Park norr om Stockholm. Hade vi vetat hur svår han är att fånga för ett personligt sammanträffande, hade vi istället försökt pressa honom på ett uttalande mellan soppan och varmrätten på Näsby Park när utmärkelsen delades ut. Han fastnade verkligen på vidstående bilder men några personliga kommentarer blev det inte. Vi spårade honom sedan till exotiska breddgrader söder om ekvatorn i Malaysia, där denne eminente projektledare driver nästa projekt i de ångande regnskogarna. Vi skrev ett brev med frågor om hans syn på projektledning, vilket efter några veckor nådde honom och resulterade i en telefonkontakt.

Medan vi här hemma i Sverige tyckte att termometern frusit fast på 20 minusgrader, ringde André från en plats som höll omkring 30 plusgrader.
– Här, sa han, är det en nederbörd på 5000 mm om året!

Luftfuktigheten borde alltså vara densamma som i ett vattenfall, tänkte vi medan vi per satellit klargjorde vilka frågor vi ville ha svar på. Per fax kom sedan tio sidor på engelska, eftersom “det går snabbare att skriva på engelska” som han sa. Så blir det gärna när man som André är född och uppfostrad i Brasilien av en italiensk mor och en portugisisk far samt utbildad vid the Pontifical University i Rio, där studenter och lärare kommer från alla delar av världen.

Omgivande miljö påverkar projektarbetet
– Omgivande företags- och samhällskultur har stor påverkan, också när man driver projekt, konstaterar André, och tillägger att detta gäller också projekt i Sverige “and transmission power system project i Ludvika in particular”. Den svenska företagskulturen att ta ansvar och ge raka besked har varit till stor fördel för projektarbetet världen över. Man ska ändå vara medveten om att i andra kulturer gäller andra normer och att man ibland lägger stor energi på “protect own back” – aktiviteter.

Matrisorganisation
I de projekt ABB Power Systems bedriver har etablerats ett system med matrisorganisation där linjeenheter går horisontellt och projekten vertikalt. Linjeorganisationens delar avslutas med Line Coordinators som arbetar både i linjen och som projektledare, ibland i flera samtidigt pågående projekt. Detta gör att dessa medarbetare kan jobba mera för linjeorganisationen om det är mindre arbete i projektverksamheten och vice versa.

En annan fördel med detta flexibla arbetssätt är att det ger individen större möjligheter att växa. Det förutsätter dock att projektledningen är villig att delegera ansvar och befogenheter. Nackdelen kan vara att man får dubbla chefer och att man får skifta roller flera gånger per dag.

Regeln för projektarbetet är att projektledaren avgör Vad och När projektabetet ska göras medan linjecheferna bestämmer Hur och Vem som ska göra jobbet.

Projektet startar redan på offertstadiet
Projektet startar egentligen redan på offertstadiet då man bildar “the Capture Team”. I projektförberedelserna ingår att ta medverkan både från den egna linjeorganisationen och från externa underleverantörer, ja, alla som sedan kan tänkas medverka i projektet under genomförandefasen. Denna förankringsprocess är en väsentlig del av framgångsmöjligheterna.

Svenska ProjektAkademiens motivering
André Canelhas har på ett mycket framgångsrikt sätt genomfört “Kontekprojektet”;
en anläggning för överföring av elkraft från Danmark till Tyskland med hjälp av högspänd likström.
Han har tillämpat en inom ABB nyutvecklad form för projekt- organisation med delegerat
ansvar för tid, kostnader och funktioner till s k task force- grupper i linjeorganisationen.
Även nya former för planering och genomförande har bidragit till det lyckade resultatet.
Leveranstiden för anläggningen kunde kortas med sex veckor och kostnaden understeg
den budgeterade. André Canelhas upplevs av sin omgivning som en utomordentlig
projektledare som har förmåga att få sina medarbetare att växa. Det nya arbetssättet
med en liten projektgrupp har samtidigt skapat möjligheter att ta tillvara erfarenheter
och höja kompetensen inom hela företaget inför kommande projekt. ProjektAkademien
har i år valt att premiera en prjekt-ledarinsats i ett svenskt högteknologiskt exportföretag
som bidrar till att effektivisera svenskt näringsliv.