Årets projektledare 2016

Claes Johannesson och Charlotte Dingertz

Dagens skolelever kommer att jobba med nya och förändrade yrken drivet av digitaliseringen. Årets vinnare har varit projektledare för ett projekt som visar på ökad förmåga för skolans medarbetare att använda digitala hjälpmedel i undervisningen, vilket är en förutsättning för att möta framtidens behov.

Projektet började 2013 och har haft som syfte att avsevärt förbättra och utnyttja de möjligheter som digitaliseringen ger i utbildningen på de kommunala grund- och gymnasieskolorna i Stockholms Stad. Projektet kan nu påvisa ett mycket lyckat resultat där stadens gymnasieskolor höjt sin kompetens med hela 35 % när det gäller digital mognad. Detta endast två år efter att man börjat använda det självskattningsverktyget som tagits fram inom projektet.

Projektet har riktat sig till rektorer och lärare på 180 skolor och med mer än 12000 medarbetare. Genom att introducera ett webbaserat verktyg och till detta koppla handlingsplaner med konkreta åtgärder, och genom direkt och målgruppsanpassade kommunikation samt mer än 300 skolbesök har mycket goda och mätbara resultat uppnåtts. Verktyget och arbetssättet har också lyft fram styrkan att utnyttja det kollegiala lärandet vilket är en mycket viktig del för skolans fortsatta utveckling. Verktyget är unikt och nytänkande i sitt slag och har bidragit till ett stort förändringsarbete inom skolans värld.
En rektor beskriver projektet som ”det bästa som Stockholm Stad har gjort”.

Vägen har också bestått av en del större utmaningar. En av dessa var att få till själva verktyget och få tekniken tillräckligt bra. En annan att flera projekt med hög prioritet hade behov av samma teknikutveckling hos leverantören. Trots detta var projektet klart i tid och höll budget, som låg på ca 20 miljoner kronor.

Ett viktigt mål för projektledarna var att arbetet skulle vara hållbart i den betydelsen att digitaliseringen ska fortsätta utvecklas och ge en bestående förändring inom skolan. Insatserna ska alltså fortsätta med konkreta aktiviteter och uppföljning när projektfasen nu är över.
Konkret innebar det att förvaltningsfasen var väl förberedd innan stängningen av projektet, vilket har resulterat i att projektet är överlämnat till förvaltning på ett mycket medvetet sätt. Det framtagna arbetssättet är nu en del av andra löpande processer ex. i verksamhetsplaneringen och det finns definierade utvecklingsmål som kommer fortsätta följas upp av ledningsgrupper, rektorer och andra chefer.
Ett symbolvärde för att fortsätta utveckla sig inom detta område är att IT-avdelningen bytt namn till ”digital utveckling”.

Projektledarna Claes Johannesson och Charlotte Dingertz kompletterar varandra i sina roller på ett enastående sätt. De har lyckats med att skapa ett varmt och produktivt projektklimat, trots en hög komplexitet och många olika intressenter. Deras förmåga att snabbt koordinera olika insatser, skapa öppenhet och att proaktivt lösa knäckfrågor i projektet har varit avgörande för framgången.
Under projektets genomförande har projektmedlemmarna, många med lärarbakgrund, utvecklat ett självförtroende och en vilja att fortsätta driva andra stora förändringsprojekt. Årets projektledare har visat på mycket stor kunskap och färdighet i den viktiga förmågan, förändringskraft! Detta i skolans värld som fortfarande är relativt ovan att arbeta i denna typ av projekt.

FAKTA

  • Projektet har genomförts på 180 kommunala grund och gymnasieskolor i Stockholm
  • Omfattar 12000 medarbetare varav det stora flertalet är lärare, till 110000 elever
  • Mer än 300 skolbesök har genomförts, inkluderande inspirationsföreläsningar, lärarintervjuer
    och lärarstöd.
  • På två år har den digitala mognaden ökat med 35 % inom gymnasieskolan.
  • Verktyget som har tagits fram inom projektet används också av andra områden ex.
    arbetsmarknadsförvaltningen och akademiska sjukhuset.

Kontaktperson:
Britt-Marie Rydén, Svenska Projekt Akademien
072-508 2190, brittmarie.ryden@gmail.com