Stjernberg, Torbjörn

Torbjörn Stjernberg

Professor emeritus

Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet

Sydkoster

E-post torbjorn.stjernberg@gmail.com

Torbjörn Stjernberg är professor emeritus från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet där han åren från 1997 innehade ämnesprofessuren i organisationsteori. Hans fokus under de 40 årens verksamhet inom forskning, undervisning och konsultation har varit organisatoriska förändringsförlopp. Han innehade åren 1995 till 1997 en professur i ”Prosjektorganisasjon” vid dåvarande Høgskolen i Agder, i Kristiansand, Norge. Parallellt med verksamheten vid HIA arbetade han vid Handelshögskolan i Stockholm som är hans alma mater och där han disputerade 1977 med en avhandling om ”Organizational Change and Quality of Life”. Han var även verksam som organisationsutredare vid Stockholms Läns Landsting, och som organisationskonsult i ett mindre konsultföretag parallellt med arbetet vid HHS.

Bland de senare årens publikationer kan nämnas boken ”Projektliv – villkor för uthållig projektverksamhet” som redigerades av Torbjörn Stjernberg, Jonas Söderlund och Ewa Wikström och gavs ut 2008 av Studentlitteratur. Samma år publicerades av Växjö Universitet boken ”Gemensamt kunskapande – den interaktiva forskningens praktik” som redigerades tillsammans med Ewa Gunnarsson och Bengt Johannisson.

Under de senaste åren, och fortsättningsvis i rollen som emeritus, har Torbjörns akademiska gärningar främst gällt sakkunnigbedömningar. Det intresse för livskvalitet som inledde forskarkarriären sätter dock allt större spår i livspraktiken som pensionär och boende på Kosteröarna.