[20151201] Till Årets Projektledare 2015 har Svenska ProjektAkademien utsett Per Rydberg, Projekt Hallandsås. Han mottog priset vid Akademiens högtidssammankomst i Göteborg.

[20151022] Årets Projektledare är en av flera intressanta talare på Projektnäring den 20 november!.[20160413]Uppsatspriset tilldelas Anna Bengtsson Lantz, Rebecca Strand och Zara Svensson Birath, Karlstads Universitet, för uppsatsen "Stressorer och copingstrategier hos projektledare i interna förändringsprojekt". De mottog priset vid Akademiens årssammankomst den 13 april 2016.

[20150326] För att inspirera till och initiera examensarbeten av FoU-karaktär har Svenska Projektakademien satt samman en temapool inom projektområdet. Inriktningen är projekt som arbetsform, organisationsform och som ett sätt att lära sig. Uppslagen i temapoolen kan även vara lämpliga som forskningsuppgifter.