Organisation

Akademiens verksamhet bedrivs i hela Akademien, i HBO (Högsta Beslutande Organ) samt i temporära grupper kring specifika frågeställningar. Akademien har dessutom fem mer uttalade arbetsuppgifter vilka utförs i utskott. Utskotten är tillsammans med HBO akademiens ansikte utåt. HBOs löpande arbete leds av Akademiens ordförande och dess sekreterare. Ordförande och sekreterare väljs vid årssammankomsten.

Några av akademiens ledamöter samlade

Akademiens ordförande är sedan 2014 Direktör Anna Nilsson-Ehle, Göteborg. Sekreterare är Senior Director Eva Lindgren, Göteborg.

Akademien arrangerar kortare workshops och tankesmedjor fokuserade på forskning eller specifika teman med personer utanför akademien men arrangerar inte symposier eller utbildningar.

Akademien stödjer Svenskt Projektforum, främst kring forskning inom området.

Fastlagda möten för hela Akademien

Akademien har tre fasta mötestillfällen varje år som normalt består av ett akademisammanträde följt av ett seminarium/workshop kring något aktuellt tema. Akademiens ledamöter förutsätts att över tiden visa en god närvaro vid dessa tillfällen.

Högtidsmötet

varje år i slutet av november med akademisammanträde, utdelning av utmärkelsen Årets Projektledare, seminarie/workshop och en lite festligare middag. Vanligen sker sammankomsten i den stad där föregående års pristagare är bosatt.

Årssmmankomst

varje år under våren, normalt med någon akademiledamot, som värd, och som tillsammans med HBO arrangerar ett
tematiskt program under ca en halv dag. Vid årssammankomsten väljs HBOs ledamöter för kommande år, och beslut om inval och utträde för ledamöter fattas. Vid sammankomsten delas Akademiens pris för bästa uppsatsarbete ut.

Höstupptakt

varje år i september, ett mer informellt akademimöte. Samtal kring något centralt och viktigt projekttema med tillhörande workshop.

Ytterligare möten och workshops

Akademien kan utöver ovan nämnda fasta möten även arrangera något eller några tematiska möten, ibland i samverkan med andra organisationer. Akademiens ledamöter deltar efter intresse och möjlighet.

Temamöte

Någon ytterligare gång under året organiseras ett möte, vanligen med någon akademiledamot som initiativtagare och värd.

Workshops och tankesmedjor

Arrangeras vid behov för att involvera personer utanför projektakademien

Akademiens utskott

Akademien har fem fasta utskott enligt nedan. Samtliga ledamöter förväntas vara engagerade i ett eller flera av Akademiens utskott.

Årets projektledare
Driver arbetet med att utse årets projektledare. Identifierar och följer upp förslag på kandidater, leder nomineringsarbetet och rekommenderar slutlig kandidat för beslut av ledamöterna i Projektakademien. Utdelar  utmärkelsen med motivering och sprider information till facktidningar och dagstidningar.

Forskningsutskottet

Leder arbetet kring uppsatspris för bästa kandidats/magisteruppsats inom projektområdet. Är bollplank till HBO och programutskottet kring forskningsarbeten och resultat som kan utgöra teman vid akademisammankomster. Håller Akademiens hemsida uppdaterad med avseende på innevarande års uppsatspris (inskick, finalister, vinnare) samt tidigare års finalister. Förbereder och faciliterar temat kring årets uppsatsprisvinnare på årssammankomsten

Forskningsutskottets medlemmar:

 • Tomas Blomquist*
 • Per Erik Eriksson
 • Anette Hallin*
 • Lars Lindkvist
 • Lennart Ljung
 • Rolf Lundin
 • Mats Ragnarsson (sammankallande)*
 • Johann Packendorff*
 • Torbjörn Stjernberg
 • Anders Söderholm
 • Jonas Söderlund

*Medlem i core team

Programutskottet
Koordinerar och utvecklar Akademiens sammankomster och evenemang.

Kommunikationsutskottet
Hanterar Akademiens externa kommunikation och information, inklusive hemsidan.

Rekryteringsutskottet
Löpande rekrytering av nya ledamöter till Akademien.

Temporära arbetsgrupper
Används utöver den fasta organisationen för att bedriva arbete inom Akademien kring specifika frågeställningar som inte hanteras av utskotten. De temporära grupperna sätts samman av individer inom Akademien som är intresserade av frågeställningen. Gruppen arbetar under en viss tid. Grupperna arbetar informellt och informerar övriga akademiledamöter om
pågående arbete och dess resultat. Resultaten från de temporära  gruppernas arbete kan även leda till nya uppslag för forskning.