Årets projektledare: Finalister!

Svenska ProjektAkademien offentliggör härmed finalisterna till den prestigefyllda utmärkelsen Årets projektledare 2017! Vinnaren presenteras på Projektnäring den 24 november 2017.


Finalist 1:

Sven Olsson, projekt Operationscentrum, Landstinget i Värmland

Projekt Operationscentrum är om- och framförallt nybyggnation av operationscentrum på Centralsjukhuset i Karlstad. Projektet startade i maj 2012, slutbesiktigades i november 2015 och första operationen genomfördes i april 2016. Resultatet är 28 000 nya och 7 500 ombyggda kvadratmeter som, trots mycket fokus på materialval och gestaltning, hållit sin budget på 1 590 000 000 kr.

Sven har haft rollen som beställarens projektledare och kom med redan från start och har varit med hela vägen till färdig byggnad. Hans uppdrag har varit ett totalansvar från inköp och samarbete med entreprenör till utbildning av all personal.

Sven har på ett tydligt och konkret sätt fört in och använt sig av många förbättrade arbetssätt när det gäller t.ex. graden av digitalisering. Ett exempel är att arbetsmetoden BIM (Byggnadsinformationsmodeller / 3D-modeller) har använts konsekvent inte bara vid projekteringen utan också av alla ute vid byggplatsen . Detta har föregåtts av en utbildningsinsats där alla berörda fått nödvändig utbildning. Alla kvalitetsronder och besiktningar har genomförts med digitala hjälpmedel vilket minimerat risken för missförstånd. Det har också varit till stor hjälp vid driftsättningen av huset då allt i förväg kunnat visualiseras i 3D. All dokumentation om byggnaderna, inklusive dimensioneringsunderlag är lagrat i databaser för senare användning inom verksamheten.

Tydliga mötesstrukturer, beslutsvägar och kommunikation har varit andra framgångsfaktorer i projektet. Mantrat ”ViKlart” istället för självklart, dvs. att bara för att jag förstår så är det inte självklart att alla andra parter tolkar på samma sätt, har etablerats och använts flitigt. Den som påtalar ett problem, ”äger” detta problem tills en lösning identifierats. Alla beslut som togs i projektet nedtecknades i en ”beslutslogg”, som vid projektavslut omfattade ca 2500 poster.

Svens nytänkande har lett till att projektet, som första europeiska projekt, lyckas certifiera sig enligt LEED Healthcare Gold.

Svens ledarskap kännetecknas av följande beskrivning: Jobba som ett lag mot samma mål, var tydlig och krångla inte till det, ta inga genvägar, ha en tydlig beslutsordning, bli färdiga, var lösningsorienterad och lyhörd, värna om helheten, ha kul.

Under hans ledarskap har målet ”Ett värmländskt föredöme i omvärlden” uppnåtts.

Presentation, klicka på länken: Sven Olsson


Finalist 2:

Kjell-Åke Averstad, projekt Citybanan, Trafikverket

Projekt Citybanan är ett av Sveriges största infrastrukturbyggen någonsin. Resultatet är en sex kilometer lång pendeltågstunnel med tvåspårig järnväg och två nya underjordiska stationer byggda i centrala Stockholm.
Projektet har medfinansierats och drivits i samverkan med SLL och Stockholms stad. Byggtiden har varit åtta år och Citybanan öppnades enligt tidsplan för trafik i juli 2017.

Kjell-Åke Averstad har varit projektchef under hela projektet, från planering till driftsättning. Han har lyckats erhålla de tillstånd som krävts, få acceptans från berörda boende och verksamheter där ”varje meter är en egen utmaning”. Vid projektstarten utarbetade Kjell-Åke ett antal strategier och identifierade den kritiska linjen. Den övergripande, dokumenterade projektplan har inte behövt revideras under hela projekttiden. Detta har varit en starkt bidragande framgångsfaktor i projektet.

Projektet, som utförts i trång innerstadsmiljö, har präglats av många utmaningar som krävt konstruktioner och utföranden som behövt utvecklas allteftersom projektet framskridit, t.ex. jordtunnel under kyrka, sänktunnel, bergtäckning till tunnelbanan och plattformsdörrar till de nya pendeltågsstationerna. Allt detta har framgångsrikt kunnat utföras utan att det påverkat övrig verksamhet ovan jord. Kjell-Åke insåg tidigt behovet av mycket information, och rätt information, till berörda parter. Kommunikationen har därför varit mycket omfattande och nära knuten till projektledningen.

Kjell-Åkes ledarskap kännetecknas av ett brinnande intresse för projektet och ett stort samhällsengagemang. Han har förmåga att skapa ett stort engagemang och lojalitet hos var och en sina medarbetare. Kjell-Åke visar stor tillit till medarbetare och kombinerar sitt ledarskap med långtgående delegering samtidigt som han håller sig väl insatt i projektets detaljer och aktuella frågor. Hans förmåga att kombinera beslutskraft med noggrannhet under hela projektet har också bidragit till ett enastående bra slutresultat.

Presentation, klicka på länken Kjell-Åke Averstad


Finalist 3:

Michael Lundahl och Ulrika Palm Lyberg, projekt Vikingaliv, Projektform i Skandinavien AB

Stockholms nya museum Vikingaliv på Djurgården skulle byggas upp i sin helhet på ett år. Det omfattar utställning, montrar, inredning, en unik vikingafärd med 16 vagnar fantasifullt uppbyggda miljöer och dekorer, logistik, säkerhet, restaurang, butik, kontorsutrymmen med mera. Vikingaliv invigdes av kung Carl-Gustaf på exakt utsatt tid.

Michael Lundahl och Ulrika Palm Lyberg har lett projektet gemensamt, och varit med i alla moment. Michael har varit huvudansvarig för fastigheten och de förutsättningar som krävts för vikingafärden medan Ulrika ansvarat för formgivning, anpassning, tillgänglighet och upplevelser.

Deras ledord i projektledningen har varit transparens, ett situationsanpassat ledarskap, flexibel projektledning och en öppen och tät kommunikation.

Att leda ett projekt av det här slaget innebär mycket kreativitet och många utmaningar. Projektteamet har inkluderat många kompetenser: allt från historiker och arkeologer, kreatörer, konstnärer, scenografer och gestaltningsansvariga till ägare, investerare, arkitekter, byggare och hantverkare. Man har hållit tidsplan och ekonomi samtidigt som man skapat ett upplevelse- och funktionsinnehåll som formats i en levande process med de kreativa teamen. Att skapa konsensus mellan de olika världarna, att kunna improvisera när projektet utvecklas samtidigt som man måste stå med fötterna på marken och dra i handbromsen när det krävs är en speciell utmaning. Att på så kort tid implementera en vision om ”en besöksattraktion i världsklass” är ett kraftprov.

Michael och Ulrika har med sina breda kompetenser, sin lyhördhet och sitt sätt att arbeta lyckosamt hanterat alla medarbetare. De har balanserat utmaningarna med en konsekvent och tydlig styrning samt ledning av kreativa och konstnärliga kompetenser och processer i alla moment och resultatet har blivit ett museum i världsklass!

Presentation, klicka på länken:: Ulrika Palm Lyberg och Michael Lundahl


Finalist 4:

John Godoy, projekt Vision For All, Vision For All

Vision For All (VFA) ger glasögon, som donerats av det svenska folket, ett nytt liv till fattiga människor i olika delar av världen. Ett par glasögon kan öppna möjligheter för studier, arbete och ett bättre liv både för individen och familjen. Organisationen har sedan starten 1995 gjort 150 projektresor till 20-talet olika länder i Latinamerika, Afrika och Europa. Totalt har ungefär 165 000 patienter fått hjälp av VFA genom åren.

John Godoy har grundat och byggt upp organisationen sedan 1995. Under 80-talet arbetade han som lärare i Nicaragua och upptäckte att många hade svårt att lära sig läsa på grund av att de saknade glasögon. Efter att ha flyttat till Sverige utbildade han sig till optiker, med syftet att kunna organisera och genomföra resor till fattiga länder för att hjälpa befolkningen med glasögon. Ur denna målsättning växte Vision for All fram, en organisation som idag har många engagerade som arbetar ideellt, både i Sverige och på projektresorna runt om i världen. John har sedan starten målinriktat arbetat för att bygga vidare med sin vision. Han har kontinuerligt förbättrat och systematiserat organisationens arbetssätt. Detta har bl.a. inkluderat effektivare insamlande, uppmätning och distribuering av glasögon, utarbetande av ett stort kontaktnät samt noggrann dokumentering och insamling av statistik.

Varje resa inom projektet/organisationen innebär ett välgörenhetsarbete såväl som ett kulturellt utbyte för projektdeltagarna. De arbetar vanligtvis under 8-10 dagar och utför synundersökningar på ca 300 patienter per dag. Detta gör de vanligtvis tillsammans med lokala eldsjälar men allt oftare också i kombination med andra lokala yrkesgrupper såsom tandläkare och ögonläkare. Hela projektidén bygger på frivilliga arbetsinsatser och innebär ofta ett hårt men givande arbete.

John har med sitt solidariska hjärta, sitt positiva sätt och en personlighet som bjuder in till engagemang fått Vison for All att växa från en idé till en mycket väl fungerande hjälporganisation. Han har engagerat allt från vänner, elever och grannar till ambassadörer och landshövdingar till att tvätta och sortera donerade glasögon. Många har inspirerats av John till att söka sponsorer, hålla informationsmöten och att resa med och arbeta under projektresorna. Samarbeten har byggts upp med nationella och internationella organisationer. Lions, Rotary, skolor och institutioner samt många av optikföretagen i Sverige är idag stolta sponsorer av VFAs verksamhet.

I mars 2016 etablerade John, tillsammans med peruanska kollegor, VISTA (Vision To All) i Peru. Det är en syster organisation för att göra projektet mer “sustainable”

Tack vare John Godoys vision har många idag fått möjligheten att göra skillnad och ge de svagare ett bättre liv med framtidsvisioner!.

Presentation, klicka på länken: John Godoy

 

Dela i sociala medier