Uppsatspris för studerande

Svenska ProjektAkademien har till uppgift att främja utveckling och tillämpning av projektarbetsformen i svenskt arbetsliv. Som ett led i dessa strävanden utlyser akademien ett årligt uppsatspris för studerande som framgångsrikt försvarat ett examensarbete (motsvarande kandidat/magister, bachelor/master eller C/D-uppsats) med inriktning mot projektledning och projektorganiserade företag. Uppsatserna bedöms av en jury bestående av representanter från både näringsliv och högskolor/universitet som finns representerade i akademien.

De uppsatser som kan komma ifråga skall behandla något av följande områden:
• Ledning och strategi i projektorganiserade företag,
• Övergripande lednings- och organisationsfrågor för det projektorganiserade företaget,
• Ledning i multiprojektmiljöer,
• Formerna för lärande och erfarenhetsuppbyggnad i projektorganiserade företag,
• Ekonomi- och informationssystemens roller i projektorganiserade företag,
• Situationen för enskilda medarbetare, former för motivation och kompetensutveckling i
projektorganiserade företag,
• Projektledning i multikulturella eller internationella miljöer,
• Projektledningens och projektmedarbetarnas villkor/projektledarskap.

Det handlar således om ett relativt brett kunskapsområde där beröringspunkten till temat projekt är det centrala. Från och med detta år flyttas deadline för inlämning av bidrag till den 31 januari, vilket innebär att uppsatsen skall ha godkänts vid ett svenskt universitet eller högskola under perioden februari 2015 – januari 2016). Alla uppsatser som skickas in deltar automatiskt i tävlingen. Uppsatserna kan vara skrivna på svenska eller engelska och vara författade av av såväl svenska som utländska studenter.

Deltagande i tävlingen sker normalt genom att uppsatsförfattarna själv skickar in sina rapporter, men det går naturligtvis även bra för handledare eller andra lärare att göra det å författarnas vägnar. Sänd uppsatsen i pdf-format till johann@kth.se senast
den 31 januari 2016. Uppsatser som godkänns fr o m februari kan skickas in löpande, och kommer då att ingå i 2017 års uppsatstävling.

Juryn bedömer inledningsvis hur relevant varje uppsats är för ProjektAkademiens intresseområden, varvid ett första urval görs. Kvarvarande rapporter bedöms sedan utifrån praktisk relevans och vetenskaplig kvalitet. Prissumman är totalt 10 000 kr som utbetalas i form av ett stipendium till författaren/-na av den vinnande uppsatsen. Utdelning av uppsatspriset äger rum i samband med ProjektAkademiens högtidsdag eller årsmöte. Utöver den vinnande uppsatsen har juryn möjlighet att göra ett eller flera hedersomnämnanden till särskilt förtjänta bidrag. Juryns beslut kan ej överklagas.

Frågor besvaras av docent Johann Packendorff vid Kungl Tekniska Högskolan som också är juryns sammankallande, johann@kth.se