Verksamhetsidé och organisation

Verksamhetsidé

Svenska ProjektAkademien har till uppgift att främja utveckling och tillämpning av
projektformen. Akademien är en mötesplats för yrkesverksamma personer med hög
kompetens inom projektområdet. Ledamöterna, som är tekniker, ekonomer,
beteendevetare och humanister från näringsliv, offentlig förvaltning, organisationer,
universitet och högskolor är invalda på deras meriter inom projektområdet och ett
långsiktigt intresse.

Akademien arbetar för utveckling och förnyelse i projektledning och övergripande
styrning av projektverksamhet (project governance). Akademien följer
kunskapsutvecklingen inom området och uppmuntrar till en mångsidig dialog kring
forskningsrön och dess tillämpbarhet. Akademien stimulerar till initiativ inom
forskning och utveckling, framförallt i samarbete mellan akademin (högskolor,
universitet), offentlig förvaltning och näringsliv.

Akademiens arbetssätt är huvudsakligen en ”vässad dialog” mellan ledamöterna. I
dialogen utmanas gängse synsätt, tas aktuella frågeställningar upp och föds nya
tankar. Akademiens styrka är i mötet mellan deltagarna med deras mångfacetterade
bakgrund och perspektiv. Resultatet av akademiarbetet är till stor del ingen samsyn
eller utstakad väg utan snarare insikter och inspiration att pröva nya arbetssätt och
ompröva de gängse. Vi vill leva upp till akademiens devis ”Societate crescimus” (”Genom
samverkan utvecklas vi”). Akademien ska ha ett vetenskapligt förhållningssätt
och bör inte sträva efter att ha en samlad ståndpunkt/likriktning utan sträva efter
dialog. Genom att aktivt följa forskningsrön och dess tillämpbarhet stödjer Akademien
kunskapsspridning inom området och stimulerar till ytterligare forskning.

Organisation

Akademiens verksamhet bedrivs i hela Akademien, i HBO (Högsta Beslutande
Organ) samt i temporära grupper kring specifika frågeställningar. Akademien har
dessutom fem mer uttalade arbetsuppgifter vilka utförs i utskott. Utskotten är
tillsammans med HBO akademiens ansikte utåt.
HBOs löpande arbete leds av Akademiens ordförande och dess sekreterare. Ordförande och sekreterare väljs vid Årssammankomsten.

Akademiens ordförande är sedan 2014 Direktör Anna Nilsson-Ehle, Göteborg. Sekreterare är Senior Director Eva Lindgren, Göteborg.

Akademien arrangerar kortare workshops och tankesmedjor fokuserade på forskning
eller specifika teman med personer utanför akademien men arrangerar inte
symposier eller utbildningar.

Akademien stödjer Svenskt Projektforum, främst kring forskning inom området.

Fastlagda möten för hela Akademien

Akademien har tre fasta mötestillfällen varje år som normalt består av ett
akademisammanträde följt av ett seminarium/workshop kring något aktuellt tema.
Akademiens ledamöter förutsätts att över tiden visa en god närvaro vid dessa
tillfällen.

Högtidsmötet – varje år i slutet av november med
akademisammanträde, utdelning av utmärkelsen Årets Projektledare,
seminarie/workshop och en lite festligare middag. Vanligen sker
sammankomsten i den stad där föregående års pristagare är bosatt.

Årsammankomst – varje år under våren, normalt med någon
akademiledamot, som värd, och som tillsammans med HBO arrangerar ett
tematiskt program under ca en halv dag. Vid årssammankomsten väljs HBOs ledamöter för kommande år, och beslut om inval och utträde för ledamöter fattas. Vid sammankomsten delas Akademiens pris för bästa uppsatsarbete ut.

Höstupptakt – varje år i september, ett mer informellt akademimöte. Samtal kring något centralt och viktigt projekttema med tillhörande workshop.

Ytterligare möten och workshops

Akademien kan utöver ovan nämnda fasta möten även arrangera något eller några
tematiska möten, ibland i samverkan med andra organisationer. Akademiens
ledamöter deltar efter intresse och möjlighet.

Temamöte – någon ytterligare gång under året organiseras ett möte, vanligen
med någon akademiledamot som initiativtagare och värd.

Workshops och tankesmedjor – arrangeras vid behov för att involvera
personer utanför projektakademien

Akademiens utskott

Akademien har fem fasta utskott enligt nedan. Samtliga ledamöter förväntas vara engagerade i ett eller flera av Akademiens utskott.

Årets projektledare
Driver arbetet med att utse årets projektledare. Identifierar och följer upp förslag på
kandidater, leder nomineringsarbetet och rekommenderar slutlig kandidat för beslut
av ledamöterna i Projektakademien. Utdelar utmärkelsen med motivering och sprider
information till facktidningar och dagstidningar.

Forskningsutskottet
Informerar om forskning inom projektområdet och dess resultat. Kartlägger de
forskarmiljöer som finns primärt i Sverige men även i Skandinavien och
internationellt. Bevakar publiceringar och seminarieverksamhet (uppsatser,
doktorsavhandlingar, artiklar, workshops, seminarier, disputationer etc).
Följer forskningsinitiativ och forskningsresultat samt informerar om dessa i olika
medier (tidskrifter, branschtidningar, websidor etc). Leder arbetet kring uppsatspris för
bästa kandidats/magisteruppsats inom projektområdet. (Ytterligare information här)

Programutskottet
Koordinerar och utvecklar Akademiens sammankomster och evenemang.

Kommunikationsutskottet
Hanterar Akademiens externa kommunikation och information, inklusive hemsidan.

Rekryteringsutskottet
Löpande rekrytering av nya ledamöter till Akademien.

Temporära arbetsgrupper
Används utöver den fasta organisationen för att bedriva arbete inom Akademien kring specifika frågeställningar som
inte hanteras av utskotten. De temporära grupperna sätts samman av individer inom
Akademien som är intresserade av frågeställningen. Gruppen arbetar under en viss
tid. Grupperna arbetar informellt och informerar övriga akademiledamöter om
pågående arbete och dess resultat. Resultaten från de temporära gruppernas arbete
kan även leda till nya uppslag för forskning.